Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i den kommun där du är folkbokförd. Kommunens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Enligt 6 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor får Transportstyrelsens beslut inte överklagas.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan anses röra en civil rättighet

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 26 maj 2016, mål 4047-15, funnit att ett beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade rör en civil rättighet i Europakonventionens mening och kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol i enlighet med 3 § förvaltningslagen (1986:223). Kommuner kan inte överklaga Transportstyrelsens beslut, enligt Kammarrätten i Stockholms dom den 22 februari 2018, mål 7310-17.

Transportstyrelsen har tagit bort vägledande beslut

Transportstyrelsen är inte längre sista instans i överklagningsprocessen, vilket innebär att våra beslut inte längre är prejudicerande. Vi har därför valt att ta bort de äldre vägledande besluten som vi tidigare publicerat på denna webbsida.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!