Fordonshastighet

Ett fordons hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Här får du veta mer om vilka faktorer du måste ta hänsyn till när du kör ett fordon. 

Ett fordons hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Du som är förare ska därför ta hänsyn till

 • väg
 • terräng
 • väderlek
 • siktförhållanden
 • fordonets skick och belastning
 • trafikförhållandena i övrigt.

Se till att du kan behålla kontrollen

Hastigheten får aldrig vara högre än att du som är förare kan behålla kontrollen över fordonet och stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som du kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

Utöver de hastighetsbegränsningar som finns ska du som är förare hålla en tillräckligt låg hastighet till de omständigheter som råder:

 • inom tättbebyggt område,
 • när sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena,
 • vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen,
 • där korsande fordonstrafik kan förekomma,
 • i skarpa kurvor,
 • vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd,
 • vid risk för bländning,
 • vid möte med andra fordon på smala vägar,
 • vid halt väglag,
 • när fordonet närmar sig en spårvagn, en buss eller en skolskjuts som stannats för passagerarnas på- eller avstigning,
 • när fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen,
 • när fordonet närmar sig kreatur på vägen,
 • där vägarbete pågår,
 • förbi en olycksplats, samt
 • vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!