Tunnelsäkerhet - säkerhet i vägtunnlar

Trafikanter måste kunna färdas säkert på alla delar av vägnätet, på ytvägnätet men också i tunnlar. En olycka i en tunnel riskerar att ge större konsekvenser än samma olycka utanför en tunnel.

En av anledningarna är att tunneln omsluts av en konstruktion. Det gör att luftflödet begränsas vid en brand och att speciella åtgärder krävs för att säkerställa att alla kan utrymma om en olycka inträffar. Våra regler gäller alla tunnlar längre än 100 meter.

Transportstyrelsen är Sveriges tunnelmyndighet

Enligt lagen ska det finnas en tunnelmyndighet. Vi är sedan den 1 januari 2009 den myndigheten. Som tunnelmyndighet godkänner vi och utövar tillsyn över tunnlar som är längre än 500 meter. Vi godkänner även säkerhetssamordnare, en roll som krävs för alla tunnlar som omfattas av lagen.

Tunnelhållare och säkerhetssamordnare

Varje tunnel som är längre än 500 meter och som projekteras, byggs eller är i drift har en tunnelhållare, till exempel Trafikverket eller Stockholms stad. Det är de som ansvarar för en tunnels dagliga drift och underhåll. För varje tunnel utser tunnelhållaren en säkerhets-samordnare, en person som ska samordna förebyggande åtgärder och säkerhetsåtgärder för trafikanter och driftspersonal.

Regler om säkerhet i vägtunnlar

Lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar trädde i kraft 2006 och baseras på direktivet (2004/54/EG) om minimikrav för säkerhet i vägtunnlar. Direktivet gäller tunnlar längre än 500 meter och för de vägar som ingår i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T vägnätet). I Sverige har omfattningen utökats genom lagen, att gälla alla vägar, oavsett om vägen ingår i TEN-T eller inte.

Våra föreskrifter innehåller regler för alla tunnlar längre än 100 meter. Något som innebär att även kortare tunnlar får en grundläggande säkerhet. Det har varit möjligt att förskriva krav för tunnlar kortare än 500 meter genom det bemyndigande vi har enligt plan- och byggförordningen (2011:338) 10 kap 6 §. Gällande föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar (TSFS 2019:93) trädde i kraft 1 oktober 2019. De innebär en sammanslagning av tidigare föreskrifter om 1) säkerhet i vägtunnlar (TSFS 2015:27) och 2) säkerhetssamordnare och kontrollenheter (TSFS 2016:44); som nu upphävts.

Vill du läsa mer?

Har du frågor om tunnelsäkerhet?

Du kan skicka in dina frågor via e-post.

vag@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!