Försök med längre och tyngre fordonståg

Transportstyrelsen får medge tillstånd för försöksverksamhet med fordonståg som är längre och tyngre än vad dagens regler tillåter. Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva ett sådant tillstånd.

För test av ny teknik och nya konstruktioner får Transportstyrelsen med stöd av 4 kap. 17 d § trafikförordningen (1998:1276) meddela tillstånd för försöksverksamhet med längre och tyngre fordonståg på väg som inte är enskild.

Ett tillstånd är förenat med fordonstekniska villkor och är begränsat i tid och till en viss väg eller ett visst vägnät. Ett tillstånd kan återkallas om försöket inte uppfyller förutsättningarna eller om det finns någon annan särskild anledning. Den som söker ett tillstånd måste även kunna visa att verksamheten kan bedrivas utan att det uppstår fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet. En ansökan om tillstånd skickas till vag@transportstyrelsen.se

Krav för att ett tillstånd ska kunna medges

För att ett tillstånd ska kunna medges för test av ny teknik och nya konstruktioner krävs att det är tydligt påvisat att det handlar om en försöksverksamhet vars syfte och mål är ett viktigt bidrag för utvecklingen av regelverk för nya fordon eller fordonskombinationer och därmed en påvisad nytta för hela transportsystemet. Den nya tekniken eller konstruktionen som avses testas ska även vara av en sådan art att den inte är möjlig att utföra på fordon och fordonståg vars längd inte överskrider trafikförordningens bestämmelser.

Ett tillstånd från en myndighet får heller inte medföra att enskilda transportföretag eller andra berörda bolag får en konkurrensfördel mot övriga aktörer inom samma bransch eller område. För att minska denna risk är det därför med hänsyn till både det sökande bolagen och andra transportföretag viktigt att trafikförordningens krav på test av ny teknik och nya konstruktioner upprätthålls och att det ställs höga krav på vad som avses med ny teknik och nya konstruktioner.

Uppgifter som ska inkomma vid en ansökan

För att behandla en ansökan behöver Transportstyrelsen tydlig information om försöksverksamheten, och därför finns det ett antal frågor som du behöver svara på.

 1. Kontaktuppgifter och kontaktpersoner för den sökande samt den som ska utöva försöksverksamheten.
 2. Faktureringsadress och organisationsnummer.
 3. Vilken tidsperiod som försöket avses pågå.
 4. En tydlig beskrivning av syfte och mål med försöket.
 5. Uppgifter om vem som äger  fordonen samt hur många fordon eller fordonståg som kommer att ingå i försöket.
 6. En tydlig beskrivning av vilka nya tekniker eller konstruktioner som ska testas och utvärderas i försöket, samt en förklaring varför tekniken eller konstruktionen behöver provas på ett längre eller tyngre fordonståg.
 7. En utförlig beskrivning av hur försöket kommer att genomföras och utvärderas.
 8. Uppgifter om vilket geografiskt område och på vilka gator och vägar försöket ska bedrivas samt en redogörelse där identifierade hinder eller begränsningar för framkomligheten ska framgå. En beskrivning på vilket sätt detta har genomförts ska också bifogas.
 9. Uppgift om vilka kommuner vars vägar berörs av försöket. 
 10. En riskbedömning som visar att riskerna med försöket är hanterade till acceptabel nivå och att de kan provas i trafik utan att det uppstår fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller annan väsentlig olägenhet. Det behöver även bifogas en redogörelse hur denna bedömning genomförts.
 11. En utförlig teknisk beskrivning av de fordon som ingå i försöket.
 12. Uppgifter om hur fordonen och fordonstågen ligger utanför ramarna för vikter och dimensioner i förhållande till trafikförordningens bestämmelser.
 13. En redogörelse hur konkurrensförhållandet med andra aktörer påverkas av försöksverksamheten.
 14. Behov av undantag från hastighetsbestämmelserna i 4 kap. 20 § trafikförordningen. Undantag för färd inom ett län ansöks om hos länsstyrelsen och färd i mer än ett län ansöks om hos Transportstyrelsen.
 15. Övriga uppgifter av betydelse för prövningen av tillståndet.

Under utredningen av en ansökan kan också Transportstyrelsen komma att begära in ytterligare uppgifter, kompletteringar eller andra förtydliganden.

Det är viktigt att de väghållare som berörs tillstyrker färd på de vägar som försöket avser. Transportstyrelsen kommer därför att begära in yttranden från dessa innan ett tillstånd kan medges.

Vi tar ut en avgift för att pröva en ansökan

Transportstyrelsens verksamhet i form av tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning ska i huvudsak finansieras med avgifter. Transportstyrelsen kommer att ta ut en avgift som löpande timtaxa för att pröva ett tillstånd att få bedriva försöksverksamhet med längre och tyngre fordonståg. Avgiften tas ut med stöd av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter. Avgiften tas ut även vid ett avslag på ansökan.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om tillstånd för längre och tyngre fordonståg kan du kontakta utredare Pär Ekström via e-post: par.ekstrom@transportstyrelsen.se eller telefon: 010-495 55 13.