Överensstämmelse i drift

Emissionsöverensstämmelse täcks inte bara av själva typgodkännandet utan fortsätter under produktens livslängd. Det finns flera typer av driftaktiviteter som utförs efter att ett fordon har släppts ut på marknaden.

Bestämmelser om överensstämmelse för lätta personbilar och lätta nyttofordon i drift

I KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2023/443 fastställs metoden för (ISC) för kontroll av efterlevnaden av utsläppsgränserna för utsläpp från avgasrör och utsläpp genom avdunstning under fordonets normala livslängd upp till fem år eller 100 000 km, varvid det som uppnås först gäller. Tillämpas på fordon i kategorierna M och N1 klass I, II och III, typgodkände efter den 01 september 2019.

Definition av ISC-familj

En ISC-familj ska bestå av följande fordon:

 • För utsläpp från avgasröret (typ 1-, typ 1A- och typ 6-prov), används de fordon som omfattas av PEMS-provningsfamiljen.
 • För avdunstningsrelaterade utsläpp (typ 4-test), används de fordon som ingår i familjen för avdunstningsutsläpp.

Provning för överensstämmelse i drift (ISC)

Tillverkaren ska utföra ISC-provningar av utsläpp från avgasrör som åtminstone omfattar typ 1-provningen för alla ISC-familjer. Tillverkaren får även utföra typ 1a-, typ 4- och typ 6-provningar för alla eller delar av ISC-familjerna. Tillverkaren ska till den beviljande typgodkännandemyndigheten rapportera alla resultat av ISC-provningen.

Tidsperioden mellan påbörjad provning ska inte överstiga 24 månader för en given motorfamilj. Kraven för kontroll av överensstämmelse under drift gäller fram till 5 år efter det senaste intyget om överensstämmelse.

Typgodkännandemyndigheten ska kontrollera typ 1- och RDE-test på som lägst 5 procent av ISC-familjer per tillverkare varje år, eller minst två ISC-familjer per tillverkare och år, när så är tillämpligt.
Ackrediterade labb eller tekniska tjänster kan utföra provning på godtyckligt antal ISC-familjer varje år. Dessa ska rapportera alla resultat från ISC-provning till typgodkännandemyndigheten.

Godkännandemyndigheten ska också tillgängliggöra på en allmänt tillgänglig yta en rapport som innehåller resultaten från ISC-provningen senaste den 31 mars varje år.

 

Överensstämmelse för motorer eller tunga fordon i drift

Överensstämmelsen i drift hos fordon eller motorer i en motorfamilj ska visas genom provning på väg av fordon enligt normala körningsmönster, förhållanden och nyttolaster. Provningen av överensstämmelse i drift ska vara representativ för fordon som körs på deras verkliga körsträckor, med normal nyttolast och med fordonets vanliga yrkesförare. Om fordonet körs av en annan förare än det enskilda fordonets vanliga yrkesförare ska denna alternativa förare vara kvalificerad och utbildad för att köra fordon i den kategori som ska undergå provning.

När typgodkännande har beviljats för en motorfamilj ska tillverkaren utföra provning i drift på denna motorfamilj senast 18 månader efter den första registreringen av ett fordon utrustat med en motor från den motorfamiljen. Vid etappvis typgodkännande ska med första registrering avses den första registreringen av ett färdigbyggt fordon.

Provningen ska regelbundet upprepas minst vartannat år för varje motorfamilj på fordon under deras livslängd enligt specifikationerna i artikel 4 i förordning (EG) nr 595/2009.

Provningen får på tillverkarens begäran upphöra fem år efter det att tillverkningen upphör.

Tillverkaren ska rapportera tidsplan och provtagningsplan för överensstämmelseprovning i samband med det ursprungliga typ godkännandet av en ny motorfamilj.

Tillverkaren ska lämna en rapport om resultatet av provningen i drift till den godkännandemyndighet som beviljade det ursprungliga typ godkännandet i enlighet med den första plan som lämnades i samband med typ godkännandet. Eventuella avvikelser från den första planen ska motiveras av tillverkaren och motiveringen ska godkännas av godkännandemyndigheten.

 

Kontroll i drift av värdena för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos personbilar och lätta nyttofordon

I KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/2867 anges de vägledande principerna och kriterierna för att fastställa förfarandena för att kontrollera att de värden för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning som registrerats i intygen om överensstämmelse motsvarar koldioxidutsläppen från och bränsleförbrukningen hos fordon i drift. Här anges även förfarandena för att kontrollera om det i eller för fordonen förekommer några strategier som på konstgjord väg förbättrar fordonens prestanda i de prov som genomförs för typgodkännande (kontroll i drift).

I förordningen fastställs även närmare bestämmelser om förfaranden för att rapportera avvikelser mellan koldioxidutsläppen från fordon i drift och de specifika koldioxidutsläppsvärden som registrerats i intyget om överensstämmelse som ett resultat av kontroll i drift, samt förfaranden för att beakta dessa avvikelser vid beräkningen av tillverkarens specifika genomsnittliga koldioxidutsläpp.

Antalet fordonsfamiljer för kontroll i drift som varje år väljs ut av en beviljande typgodkännandemyndighet ska vara minst 2 % av det totala antalet fordonsfamiljer för kontroll i drift för vilka den myndigheten har utfärdat typ godkännanden avseende utsläpp under de tre kalenderår som föregår kontrollen i drift.

För varje fordonsfamilj för kontroll i drift som valts ut under ett visst kalenderår i enlighet med artikel 3 ska den beviljande typgodkännandemyndigheten under det året utföra minst en av följande provningar av de utvalda fordonen och säkerställa följande fördelning:

 • Chassidynamometerprovningar av minst 75 % av de utvalda fordonsfamiljerna för kontroll i drift.
 • Vägmotståndsprovningar av minst 50 % av de utvalda fordonsfamiljerna för kontroll i drift, med undantag av fordonsfamiljer för kontroll i drift för vilka standardmetoden för beräkning av vägmotstånd har tillämpats för typgodkännande.
 • Kontroller av förekomst av artificiella strategier av minst 25 % av de utvalda fordonsfamiljerna för kontroll i drift.

Den beviljande typgodkännandemyndigheten ska välja ut provfordon som vid tidpunkten för urvalet uppfyller följande kriterier:

 • Har en körsträcka på mellan 3 000 km och 40 000 km.
 • Är högst två år gamla räknat från dagen för deras första registrering.

 

Övervakning av utsläpp av gasformiga föroreningar från förbränningsmotorer i drift monterade i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg

I KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/2387 fastställs närmare bestämmelser för val av motorer, provningsmetoder och resultatrapportering vad gäller övervakning med hjälp av ombord system för utsläppsmätning av gasformiga föroreningar från förbränningsmotorer i drift monterade i icke-väggående mobila maskiner. Denna förordning ska tillämpas på övervakning av utsläpp av gasformiga föroreningar från följande kategorier av motorer i drift enligt utsläppssteg V som är monterade i icke-väggående mobila maskiner, oavsett när EU-typgodkännandet utfärdades för dessa motorer.

Denna förordning gäller motortillverkare.

Vid provning under drift ska alla motortyper och motorfamiljer som tillverkats av tillverkaren grupperas efter underkategori.

Den godkännandemyndighet som säkerställer efterlevnaden av denna förordning ska vara:

 • den godkännandemyndighet som beviljade typgodkännande av motortypen eller motorfamiljen, om ISM-gruppen innehåller ett enda typgodkännande,
 • den godkännandemyndighet som beviljade typgodkännande av flera motortyper och/eller motorfamiljer inom samma ISM-grupp,
 • den godkännandemyndighet som utsetts av alla berörda godkännandemyndigheter, om ISM-gruppen innehåller motortyper och/eller motorfamiljer som godkänts av olika godkännandemyndigheter.

Motorer som övervakningsprovas under drift ska svara mot följande:

 • De ska vara monterade i en av de mest representativa kategorierna av icke-väggående mobila maskiner för den valda motortypen eller, i förekommande fall, motorfamiljen.
 • De ska ha en underhållsrapport som visar att motorn har underhållits och servats riktigt i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
 • De får inte uppvisa några tecken på felaktig användning (t.ex. överbelastning, fel bränsle) eller på något annat (t.ex. manipulering) som kan påverka utsläppen av gasformiga föroreningar.
 • De ska vara i överensstämmelse med kraven för EU-typgodkännande vad gäller komponenterna i det utsläppsbegränsande system som har monterats på motorn och på den icke-väggående mobila maskinen.

Tillverkaren ska lämna in den inledande planen för övervakning av varje ISM-grupp till godkännandemyndigheten enligt följande:

 • För ISM-grupp A, senast en månad efter produktionsstarten av en motortyp eller motorfamilj i ISM-gruppen.
 • För alla andra ISM-grupper, senast det senare datumet av följande:
  1. 26 juni 2023.
  2. En månad efter produktionsstarten av en motortyp eller motorfamilj i ISM-gruppen.

Den inledande planen ska innehålla en förteckning över motortyper och motorfamiljer i ISM-gruppen tillsammans med använda kriterier och motivering vid valet av:

 • de motorfamiljer/-typer och kategorier av icke-väggående mobila maskiner som ingår i planen,
 • förteckningen över den eller de särskilda motorer och icke-väggående mobila maskiner som valts för övervakningsprovningen under drift,
 • det valda provningsprogrammet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!