Trafik- och vägnyheter

Välkommen till trafik- och vägnyheter från Transportstyrelsen. Nyheterna riktar sig främst till dig som arbetar med trafikfrågor i en kommun, på någon av Trafikverkets regioner, på länsstyrelsen eller inom polisen. Nyheterna kommer bland annat handla om aktualiteter inom trafiklagstiftningen och principiella överklagningsärenden, med mera.

18

Försöksverksamhet för längre och tyngre fordonståg

Transportstyrelsen utfärdar tillstånd för försöksverksamhet med fordonståg som är längre och tyngre än vad dagens regler tillåter.

Publicerades 2018-02-16

Prövning enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering

Högsta domstolen beslutade den 18 augusti 2017 i ärende T 3174-16 om tilläggstavlor till märke E19, parkering. Här följer ett utdrag ur domen.

Publicerades 2018-02-02

Regelefterlevnaden av miljözonsbestämmelser

Transportstyrelsen har fått i uppdrag att utreda hur regelefterlevnaden ska säkerställas för både gällande och kommande bestämmelser om miljözoner. I uppdraget ingår även att identifiera och föreslå åtgärder mot eventuella administrativa hinder och utreda hur annan eventuell närliggande lagstiftning kan harmonisera med bestämmelserna om miljözoner.

Publicerades 2018-02-02

Ny funktion i STFS

Beslutade lokala trafikföreskrifter kan överklagas till länsstyrelsen eller Transportstyrelsen. Länsstyrelsen eller Transportstyrelsen kan genom beslut i dessa ärenden upphäva de överklagade föreskrifterna. Som en följd av ett beslut om upphävande av föreskrifter kan i vissa fall föreskrifter som tidigare upphävts komma att bli gällande igen.

Publicerades 2018-02-02

Tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg

Transportstyrelsen har beslutat nya föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:2) om tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg. Föreskrifterna träder ikraft den 1 oktober 2018.

Publicerades 2018-02-02

Nya vägmärken

Den 12 oktober beslutade regeringen om flera ändringar i olika förordningar bland annat Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, Trafikförordningen (1998:1276) och Vägmärkesförordningen (2007:90). Ändringarna träder ikraft den 1 december 2017.

Publicerades 2017-11-17

Nya bestämmelser om användning av skyddshjälm

Transportstyrelsen har ändrat sina föreskrifter om skyddshjälm, vilket innebär nya krav på vilken hjälm som kan användas när man kör motorcykel, moped, terrängskoter utan karosseri eller traktor utan karosseri. SIS-märkta skyddshjälmar är inte längre godkända medan E-märkta skyddshjälmar fortfarande uppfyller kraven.

Publicerades 2017-11-17

Textmallar för trafikföreskrifter

Vi har nu uppdaterat våra textmallar för trafikföreskrifter. 

Publicerades 2017-11-17

Bättre möjligheter att testa självkörande bilar

Regeringen har fattat beslut som ger bättre möjligheter att bedriva testverksamhet för självkörande bilar på allmän väg. Men även med de nya reglerna krävs att en person finns i eller utanför fordonet, som ansvarig förare.

Publicerades 2017-05-19

Branschråd STFS

Den 4 april 2017 hölls branschråd för STFS. Inbjudna var bland annat Trafikverket, kommuner, länsstyrelser, polisen, leverantörer av beredningssystem och SKL. Syftet är att skapa en kontaktyta mellan alla intressenter kring STFS/RDT-verksamheten samt att ha ett forum där viktiga synpunkter och frågor kan lyftas. 

Publicerades 2017-05-19

Till toppen