Trafik- och vägnyheter

Välkommen till trafik- och vägnyheter från Transportstyrelsen. Nyheterna riktar sig främst till dig som arbetar med trafikfrågor i en kommun, på någon av Trafikverkets regioner, på länsstyrelsen eller inom polisen. Nyheterna kommer bland annat handla om aktualiteter inom trafiklagstiftningen och principiella överklagningsärenden, med mera.

20

Ändringar i terrängkörningsförordning (1978:594)

Regeringen har genom SFS 2018:33 beslutat att ändra i 15 och 16 §§ terrängkörningsförordningen (1978:594) och därigenom ge länsstyrelserna bemyndigande att meddela föreskrifter (regleringsområden) enligt 3 § terrängkörningslagen (1975:1313). Förordningen träder i kraft den 8 februari 2018.

Publicerades 2018-03-15

Vägar med bärighetsklass 4 (BK4)

Vägar med bärighetsklass 4 innebär att det införs en ny bärighetsklass som tillåter fordonståg med en högsta tillåtna bruttovikt på 74 ton.

Publicerades 2018-03-15

4:e järnvägspaketet

Den 16 juni 2019 införs 4:e järnvägspaketet i Europa.

Det har nu beslutats att Sverige kommer att utnyttja möjligheten till ett års förlängd införlivandeperiod och lagstiftningspaketets ikraftträdande blir 16 juni 2020. Transportstyrelsens föreskriftsarbete för fjärde järnvägspaketet kommer därför också att ändra sin tidplan i förhållande till detta.

Publicerades 2018-03-15

Försöksverksamhet för längre och tyngre fordonståg

Transportstyrelsen utfärdar tillstånd för försöksverksamhet med fordonståg som är längre och tyngre än vad dagens regler tillåter.

Publicerades 2018-02-16

Prövning enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering

Högsta domstolen beslutade den 18 augusti 2017 i ärende T 3174-16 om tilläggstavlor till märke E19, parkering. Här följer ett utdrag ur domen.

Publicerades 2018-02-02

Ny funktion i STFS

Beslutade lokala trafikföreskrifter kan överklagas till länsstyrelsen eller Transportstyrelsen. Länsstyrelsen eller Transportstyrelsen kan genom beslut i dessa ärenden upphäva de överklagade föreskrifterna. Som en följd av ett beslut om upphävande av föreskrifter kan i vissa fall föreskrifter som tidigare upphävts komma att bli gällande igen.

Publicerades 2018-02-02

Tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg

Transportstyrelsen har beslutat nya föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:2) om tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg. Föreskrifterna träder ikraft den 1 oktober 2018.

Publicerades 2018-02-02

Nya vägmärken

Den 12 oktober beslutade regeringen om flera ändringar i olika förordningar bland annat Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, Trafikförordningen (1998:1276) och Vägmärkesförordningen (2007:90). Ändringarna träder ikraft den 1 december 2017.

Publicerades 2017-11-17

Nya bestämmelser om användning av skyddshjälm

Transportstyrelsen har ändrat sina föreskrifter om skyddshjälm, vilket innebär nya krav på vilken hjälm som kan användas när man kör motorcykel, moped, terrängskoter utan karosseri eller traktor utan karosseri. SIS-märkta skyddshjälmar är inte längre godkända medan E-märkta skyddshjälmar fortfarande uppfyller kraven.

Publicerades 2017-11-17

Textmallar för trafikföreskrifter

Vi har nu uppdaterat våra textmallar för trafikföreskrifter. 

Publicerades 2017-11-17

Till toppen