Regler för cykel

Här kan du läsa om vad du behöver ha på din cykel för att köra och vilka regler som gäller.

Definitionen av en cykel

Enligt lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner definieras en cykel enligt följande:

 1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon.
 2. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn
  1. endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen,
  2. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen, och
  3. har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt (ex. cykel med elassistans* eller elsparkcykel).
 3. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är avsett för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning, och är
  1. inrättat huvudsakligen för befordran av en person,
  2. inrättat för att föras av den åkande, och
  3. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen (ex. elrullstol eller el-skoter).
 4. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som uppfyller villkoren i 3 a–c och som antingen
  1. har en elmotor vars kontinuerliga märkeffekt inte överstiger 250 watt, eller
  2. är självbalanserande (ex. Segway).

*Om en cykel med elassistans avviker från dessa krav kommer fordonet inte längre anses vara cykel, utan kommer troligen anses vara en moped med andra krav och förutsättningar för att få brukas i trafik. Läs mer under Cykel med elassistans eller moped.

Krav på cykel

Enligt lag måste en cykel alltid ha 

 • ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta)
 • broms

Belysning och reflexer krävs bara vid färd under mörker. Cykel som leds av gående eller vid färd dagtid omfattas inte av kraven.

En cykel ska ha:

 • en lykta baktill som kan visa rött ljus bakåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter. Baklyktan får var av blinkande typ om den blinkar med minst 200 blinkningar/minut.
 • strålkastare framtill som kan avge vitt eller gult ljus med sådan ljusstyrka att fordonet under mörker kan föras på betryggande sätt, eller
 • en lykta framtill som kan visa vitt eller gult ljus framåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter.
 • röd reflex baktill,
 • vit reflex framtill och,
 • vit eller orangegul åt sidan.

En tillkopplad cykelkärra ska ha en röd reflex bakåt eller en baklykta som kan visa rött ljus bakåt om reflex saknas.

Mer detaljerad information om utrustningskraven för belysning och reflexer på cykel hittar du i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:144) om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar.

Krav på hjälm

Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Detta gäller också om de cyklar inom inhägnat område. Cykelhjälm eller annan hjälm med jämförbara skyddsegenskaper kan användas. Barn och ungdomar under 15 år som inte använder hjälm kan stoppas av polisen men inte bötfällas. Föräldrar eller andra personer som fyllt 15 år kan däremot bötfällas, om de på sin cykel skjutsar ett barn som inte har cykelhjälm.

Det finns inget krav på att använda cykelhjälm om man använder en sparkcykel eller en trehjuling. Dessa anses generellt inte vara en cykel utan ett lekfordon. Lekfordon är ett fordon som ska anses som leksak, enligt lagen (2011: 579) om leksakers säkerhet (Riksdagens webbplats). Men självklart är det ändå bäst att använda cykelhjälm i alla fall.

Import av cyklar

Den som importerar cyklar ska förvissa sig om att cyklarna uppfyller de europeiska standarderna som är harmoniserade under EU:s produktsäkerhetsdirektiv 2001/95/EG.

Var ska du cykla?

 • Du ska cykla på höger sida av körbanan. Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den. Detsamma gäller för tvåhjuliga mopeder klass II.
 • Du får, om du är särskilt försiktig, cykla på körbanan även om det finns en cykelbana. Detta under förutsättning att du fyllt 15 år och att hastighetsbegränsningen på körbana inte är högre än 50 kilometer i timmen. I övrigt får du använda körbanan endast om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge. Detsamma gäller för tvåhjuliga mopeder klass II.

Vill du läsa mer om hur du ska cykla, se 3 kapitlet 6 § i trafikförordningen.  

Passagerare

På en cykel eller en moped får inte samtidigt färdas flera personer än cykeln eller mopeden är byggd för.

Elsparkcyklar är till exempel avsedda för endast en person och det är därför inte tillåtet att ta med någon passagerare på dessa fordon.

När en cykel eller moped klass II har lämpliga säten och effektivt skydd mot hjulekrarna får dock på fordonet färdas ytterligare
1. ett barn under tio år, om den som styr fordonet har fyllt femton år, eller
2. två barn under sex år, om den som styr fordonet har fyllt arton år.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!