Sent inkommen ansökan om tävling på väg - fråga om särskilda skäl

2022-05-16

Länsstyrelsen beslutade att avvisa en ansökan om tillstånd till ett rullskidlopp eftersom ansökan inkommit senare än 4 månader före tävlingsdagen och några särskilda skäl inte ansågs föreligga. Transportstyrelsen ansåg att det förelåg särskilda skäl eftersom tillstånd getts tidigare år med samma bansträckning.

Beslutsdatum: 2021-08-31

Diarienummer: TSV 2021-6224

Överklagande av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om tävling på väg

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen upphäver Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut och återförvisar ärendet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Redogörelse för ärendet

Överklagandet

Högbo GIF (föreningen) har, genom XX, överklagat Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om avvisning den 27 juli 2021 i ärende med diarienummer 258-5137-2021 (bilaga 1). Föreningen har ansökt om tillstånd till tävling på väg i samband med arrangemanget Bessemerullen, inom Sandviken och Gävle kommun i Gävleborgs län. Ansökan inkom den 23 juni 2021 och arrangemanget är tänkt att äga rum den 2 oktober 2021. Föreningen yrkar på att ansökan ska beviljas.

Grunder

Till stöd för överklagandet har föreningen anfört bland annat följande. Bessemerrullen har arrangerats årligen sedan 2015 utan några allvarliga säkerhetsincidenter. Vi som arrangörer har högt fokus på säkerhet och loppet har gått enligt samma koncept med samma bansträckning och flaggvakter tidigare år. Arrangörsstaben är också den samma detta år med de erfarenheter av rullskidtävlingar vi samlat på oss. Vi arrangörer har konstaterat att inga förändringar i trafikmiljön utefter bansträckningen har skett inför detta år. Vi har efter arrangemanget varje år utvärderat ur säkerhetssynpunkt och genomfört korrigeringar med tanke på säkerhet med flaggvakter och markeringar m.m. Värt att påpeka är också att åkarna snabbt blir utspridda över stora avstånd längs banan så problemet med stora ansamlingar av åkare är väldigt litet.

Bessemerrullen är ett mindre arrangemang som har minimal påverkan på trafiken, inga avspärrningar eller liknande och inga noterbara förändringar längs bansträckningen finns. Föreningen anser att ärendet därför borde kunna hanteras på kortare tid än fyra månader som är normal handläggningstid.

Skäl för beslutet

Tillämpliga bestämmelser

Tillstånd till tävling eller uppvisning på väg

Bestämmelser om tävling eller uppvisning med fordon på väg finns i 3 kap. 84 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). Länsstyrelsen hanterar ansökningar om tillstånd till tävling eller uppvisning med fordon på väg. Om tillstånd lämnas ska länsstyrelsen meddela sådana föreskrifter som utöver trafikreglerna behövs för att förebygga fara eller olägenhet för trafiken och för dem som bor eller uppehåller sig vid vägen eller som behövs av annat skäl.

Ytterligare bestämmelser om tävling eller uppvisning med cykel på väg finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:28) om tävling eller uppvisning på väg med cykel m.m.

I 9 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling eller uppvisning på väg med cykel m.m. anges att en ansökan om tillstånd till tävling eller uppvisning på väg ska, om det inte finns särskilda skäl för det, ha inkommit till länsstyrelsen senast fyra månader innan tävlingen eller uppvisningen ska äga rum.

Transportstyrelsen har meddelat följande allmänna råd till länsstyrelsens prövning av tillstånd vad gäller handläggningstid

Beslut om tillstånd till tävling eller uppvisning på väg bör normalt inte fattas senare än två månader innan tävlingen eller uppvisningen ska äga rum.

Länsstyrelsens handläggning och beslut

Ansökan kom in till länsstyrelsen den 23 juni 2021 och arrangemanget är tänkt att äga rum den 2 oktober 2021.

Den 7 juli 2021 meddelar föreningen via e-post att avgiften är betald.

Den 28 juli 2021 fattade länsstyrelsen beslut om att avvisa ansökan om tillstånd till tävling med fordon på väg. Länsstyrelsens bedömning var att de skäl som föreningen presenterade i kompletteringen från 21 juli 2021 inte kan ses som särskilda och därmed inte kan ligga till grund för att länsstyrelsen ska pröva den för sent inkomna ansökan.

Transportstyrelsens bedömning

Bestämmelsen om att ansökan kan inkomma senare än fyra månader innan arrangemanget ska genomföras, om det finns särskilda skäl, ska ses som en möjlighet för länsstyrelsen att frångå bestämmelserna om fyra månader om länsstyrelsen finner att de skäl som anförs är särskilda och bedömer att handläggning kan ske inom den kortare tiden. Dock bör normalt beslut inte fattas senare än två månader innan arrangemanget är tänkt att genomföras.

Transportstyrelsen har i det tidigare avgörandet TSV 2020-6614 (bilaga 2) angett att ett särskilt skäl skulle kunna vara att det är fråga om en tävling som återkommer varje år och förhållandena är samma som tidigare år. Utifrån vad som framgår av överklagandet och handlingarna i övrigt framstår det som att sådana förhållanden som avses i det tidigare avgörandet skulle kunna vara tillämpliga i det nu aktuella ärendet. Länsstyrelsen borde därför inte ha avvisat ansökan utan prövat om förutsättningarna i det enskilda fallet är samma som tidigare år och om omständigheterna tillåter att ansökan hinner handläggas trots förseningen.

Länsstyrelsen beslut ska därför upphävas och ärendet återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.