Motionsloppet Abloc Winter Challenge

2020-03-25

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade att avslå Abloc AB:s ansökan om tillstånd till motionsloppet Abloc Winter Challenge på väg med cykel av trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl.

Bolaget vill, såsom det får förstås, att länsstyrelsens beslut ska upphävas med hänvisning till att tillstånd inte krävs för Abloc Winter Challenge den 28 december 2019. Transportstyrelsen delar länsstyrelsens bedömning vad gäller att motionsloppet Abloc Winter Challenge inte kan ses som en "organiserad träning" utan faller under tillståndsplikten enligt trafikförordningens regler om tävling och uppvisning på väg. Överklagandet avslogs därför.

Transportstyrelsen tog inte ställning till frågan om tillstånd borde medgivits eller ej, men vill ändå anföra något om länsstyrelsens handläggning i ärendet.

Beslutsdatum: 2020-03-16
Diarienummer: TSV 2019-6944

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen avslår överklagandet.

Redogörelse för ärendet

Överklagandet

Abloc AB (bolaget) har genom Erik Abrahamsson överklagat Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut den 21 november 2019 med diarienummer
258-7143-2019 (bilaga) om att avslå deras ansökan om tillstånd till motionsloppet Abloc Winter Challenge på väg med cykel. Arrangemanget skulle ha ägt rum den 28 december 2019. Överklagandet inkom till Transportstyrelsen den 13 december 2019. Bolaget har yrkat att länsstyrelsens beslut ska upphävas, eftersom de anser att arrangemanget Abloc Winter Challenge inte är tillståndspliktigt enligt 3 kap. 84 § trafikförordningen (1998:1276) eller 2 kap. 4 § första stycket ordningslagen (1993:1617).

Grunder

Till stöd för överklagandet har bland annat följande anförts. Länsstyrelsen motiverar att arrangemanget skulle vara tillståndspliktigt enligt både trafikförordningen och ordningslagen baserat på förarbetena till ordningslagen (prop. 1992/93:210 s 244) "Under årens lopp har det utvecklats stora publik- och deltagardragande evenemang som inte kan hänföras till begreppet tillställning men som är krävande från polisiär synpunkt. Som exempel kan nämnas bl.a. motionslopp där det inte är fråga om tävling eller uppvisning. Mot denna bakgrund bör påpekas att uttrycket "tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning" i punkt 1 i första stycket inte är avsett att från begreppet offentlig tillställning utesluta t.ex. evenemang av den nämnda typen, där syftet med evenemanget närmast är att de deltagande ska genomföra motionsloppet."
Abloc Winter Challenge är, med sina maximalt 100 deltagare uppdelade i fyra grupper á 25 cyklister, inte ett stort publik- och deltagardragande evenemang. Givet polismyndighetens yttranden är Abloc Winter Challenge heller ej krävande ur polisär synpunkt. Således bör arrangemanget ej bedömas som tillståndspliktig offentlig tillställning, och därmed faller även Länsstyrelsens argument för varför arrangemanget är tillståndspliktigt enligt 3 kap. 84 § trafikförordningen.
Baserat på att Abloc Winter Challenge ej kan anses tillståndspliktigt givet de definitioner som specificeras i lagen vill bolaget att beslutet dras tillbaka och ogiltigförklaras, samt att bolaget befrias från skyldighet att söka tillstånd.

Skäl för beslutet

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 41 § förvaltningslagen (2007:900) får ett beslut överklagas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt.

Bestämmelser om trafik på väg och i terräng finns i trafikförordningen (1998:1276). Enligt 3 kapitlet 84 § första stycket får tävling eller uppvisning med fordon inte anordnas på väg utan tillstånd. Frågor om tillstånd prövas av länsstyrelsen. Vidare framgår också att om en tävling eller uppvisning berör mer än ett län prövas frågan av länsstyrelsen i det län där tävlingen eller uppvisningen startar. Länsstyrelsen ska då inhämta yttrande från övriga berörda länsstyrelser.

Om tillstånd lämnas, ska länsstyrelsen meddela sådana föreskrifter som utöver trafikreglerna behövs för att förebygga fara eller olägenhet för trafiken och för dem som bor eller uppehåller sig vid vägen eller som behövs av annat skäl.

Ytterligare bestämmelser om tävling eller uppvisning med cykel på väg finns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:28) och allmänna råd om tävling eller uppvisning på väg med cykel m.m. Av 6 § framgår att tillstånd till tävling eller uppvisning på annan väg än enskild endast får ges efter samråd med den väghållningsmyndighet som har hand om väg- och gatuhållningen. I det allmänna rådet till 6 § anges att i samband med tävling eller uppvisning på väg kan det behöva vidtas åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande för vilka tillstånd krävs enligt 43 § väglagen (1971:948).

Av 43 § väglagen framgår bland annat att inom ett vägområde får inte utan väghållningsmyndighetens tillstånd, vidtas åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande.

Transportstyrelsens bedömning

Klagorätt

Enligt överklagandet vill bolaget inte uttryckligen ha bifall till sin begäran om tillstånd. Bolaget vill, såsom det får förstås, att länsstyrelsens beslut ska upphävas med hänvisning till att tillstånd inte krävs för Abloc Winter Challenge den 28 december 2019. Mot den bakgrunden, och med hänsyn till att skäl till beslut eller domar i allmänhet inte kan överklagas, kan det ifrågasättas om länsstyrelsens beslut påverkar bolagets situation på ett inte obetydligt sätt (se 41 § förvaltningslagen). Då länsstyrelsen har avslagit ansökan är bolaget inte i någon annan situation vad gäller arrangemanget än om länsstyrelsen inte hade fattat något beslut. Med anledning av att bolaget dock har erlagt en prövningsavgift kan det anses vara berört på ett inte obetydligt sätt. Transportstyrelsen tar därför upp överklagandet till prövning.

Tillståndsplikt

Transportstyrelsen delar länsstyrelsens bedömning vad gäller att motionsloppet Abloc Winter Challenge inte kan ses som en "organiserad träning" utan faller under tillståndsplikten enligt trafikförordningens regler om tävling och uppvisning på väg. Överklagandet ska därför avslås.

Länsstyrelsens handläggning och beslut

Datumet för när arrangemanget skulle ha genomförts, den 28 december 2019, har passerat. Transportstyrelsen tar inte ställning till frågan om tillstånd borde medgivits eller ej, men vill ändå anföra följande om länsstyrelsens handläggning i ärendet.
Av länsstyrelsens beslut framgår att Trafikverket som statlig väghållningsmyndighet i sina yttranden har avstyrkt bifall till den aktuella ansökan utifrån trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl. Trafikverket har bland annat påtalat att vägar med hastighetsbegränsningen 80 km/tim eller högre generellt sett inte är att anse som lämpliga för idrottslopp. Länsstyrelsen delade denna uppfattning. Vidare framhåller Trafikverket i yttrande att riksvägar och primära länsvägar tillhör ett så kallat utpekat funktionellt prioriterat vägnät, där framkomlighet och tillgänglighet för fordonstrafiken prioriteras högt.

I det överklagande ärendet var det inte fråga om ett arrangemang med moment som kräver förbud mot trafik med fordon eller avstängning av en väg för annan trafik än deltagare och funktionärer. I arrangemanget ingår inte sträckor där cykeltrafik är förbjuden enligt bestämmelser i trafikförordningen eller enligt särskilda trafikregler som meddelas genom lokala trafikföreskrifter med stöd av den. Transportstyrelsen vill i sammanhanget erinra om att det saknas bestämmelser i styrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling eller uppvisning på väg med cykel m.m. som begränsar möjligheten att ge tillstånd för en allmän väg så länge som samråd med väghållningsmyndigheten har skett. Det finns i föreskrifterna inte heller bestämmelser om att tillstånd inte bör eller ska medges för en viss typ av väg eller om den högsta tillåtna hastigheten överstiger ett visst värde.

Vidare framgår av det överklagande beslutet att vad gäller säkerhetsbedömningen vid tillståndsgivning har länsstyrelsen att ta hänsyn till inte bara de deltagandes säkerhet, utan även säkerheten för övriga trafikanter. Länsstyrelsen tar upp att loppet är över 33 mil och hålls i december då det är mörkt större delen av dygnet och att det hastigt kan bli besvärliga väderförhållanden med dåligt väglag och avslår ansökan av trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl. Transportstyrelsen vill här peka på att länsstyrelsen kan förena ett tillstånd med villkor om att en tävling eller en uppvisning får genomföras endast om det inte är för dåligt väglag, för låg temperatur, för stark vind eller för kraftig nederbörd.

Det ovan sagda leder till att ett tillstånd bör prövas utifrån förhållandena i det enskilda fallet. Om ett tillstånd ska ges är beroende av flera faktorer varav förhållandena på den tilltänkta sträckan är av stor betydelse men att det också får beaktas hur arrangemanget påverkar framkomligheten för andra trafikanter. I det sammanhanget noterar Transportstyrelsen att länsstyrelsen tidigare har gett tillstånd till det betydligt större arrangemanget Vätternrundan, som har ungefärligen samma bansträckning, med väsentligt fler deltagare. Det noteras också att det i ärendet inte har aktualiserats att Trafikverket i egenskap av statlig väghållningsmyndighet kan behöva ge tillstånd enligt 43 § väglagen med anledning av den påverkan på den övriga trafiken som arrangemanget kan innebära.

Överklagande

Detta beslut får inte överklagas enligt 30 § myndighetsförordningen (2007:515).

Till toppen