Väg 882 Bergs bygdegård

2016-06-09

Hastighetsbegränsning utom tättbebyggt område i anslutning till förskola.

Beteckning: TSV 2015-3232

Beslutsdatum: 2016-06-09 

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver Länsstyrelsen i Kronobergs län beslut i ärende med diarienummer 258-1899-2015 om lo­kala trafikföreskrifter.

Redogörelse för ärendet

På väg 882 i Kronobergs län är den högsta tillåtna hastigheten 70 kilometer i timmen. Länsstyrelsen i Kronobergs län har den 25 augusti 2015, i ärende med dia­rienummer 258-1899-2015 (bi­laga), beslutat lokala trafikföreskrifter på väg 882 i Växjö kommun. Enligt de lokala trafikföreskrifterna gäller 50 kilo­meter i timmen under viss tid på dygnet. Väghållningsmyndigheten Trafik­verket, region Syd har överklagat länsstyrelsens be­slut och yrkar att länssty­relsens beslut ska upphävas.

Till stöd för överklagandet anför väghållningsmyndigheten bland annat föl­jande.

Enligt vår mening är det inte vedertaget med en begränsning av högsta tillåtna hastighet enbart av skälet att det finns en förskola i anslutning till en väg. Vid en förskola får det förutsättas att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att det säkerställs att barnen endast i vuxens sällskap kan vistas vid vägen och att deras säkerhet på så sätt kan garanteras. Av länsstyrelsens konsekvensutredning framgår det att en grupp om cirka 10 barn, som kommer med bil till förskolan på morgonen, efter frukost åker med buss till Lammhults skola. Vid tvåtiden kommer barnen till­baka med buss till förskolan. Detta innebär att busshållplatserna nyttjas av barnen 2 gånger/dag. Vi ställer oss frågande till om de beslutade lo­kala trafikföreskrifterna om hastighetsbegränsning, som gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 7 och 18, är propor­tionerlig mot användningen av de aktuella hållplatserna. Oaktat beslu­tad högsta tillåtna hastighet 50 kilometer i timmen är det enligt vår me­ning inte rimligt att barnen vistas utan vuxens sällskap vid hållplatserna. Vi vidhåller vår uppfattning om att det är lämpligt att personal på för­skolan eller annan vuxen bör hjälpa till med att lämna/hämta barnen vid busshållplatsen vid de få tillfällen som dessa nyttjas.

Företrädare från Transportstyrelsen har tagit del av förhållandena på platsen.

Skäl för beslut

Aktuell sträcka är utom tättbebyggt område. Enligt 3 kapitlet 17 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) får for­don utom tättbebyggt område inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen (bashastig­het).

Särskilda trafikregler om begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kapitlet 17 § tredje stycket trafik­förordningen får meddelas genom lokala trafikföreskrifter om det är motive­rat med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljö, se 10 ka­pitlet 1 § andra stycket 15 trafikför­ordningen. Länsstyrelsen har den 25 augusti 2015 meddelat lokala trafikfö­reskrifter om sänkt hastighet på väg 882 utanför Berg, Växjö kommun. På väg 882 mellan 200 meter söder om infarten till Bergs bygdegårds parkering och 200 meter norr därom får fordon inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen. Förbudet gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 7 och 18.

Inom ramen för gällande högsta tillåten hastighet är föraren av ett fordon skyldig att med hänsyn till rådande förhållanden anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver. Föraren ska anpassa hastigheten utifrån bland annat vägens utformning, utfarter och andra trafikanter på eller vid vägen, och detta ska göras oberoende av den högsta tillåtna hastigheten. Om det finns anledning att anta att en rimlig hastighetsanpassning inte sker, på grund av att förhållandena är dolda eller kan missbedömas, kan det finnas anledning att genom lokala trafikföreskrifter sänka hastighetsgränsen. Särskild hänsyn ska visas mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.

I konsekvensutredningen saknas helt alternativ som inte innebär reglering. Oavsett reglering till 50 eller 70 kilometer i timmen innebär miljön vid vä­gen en för farlig plats för barn som inte är i trafikmogen ålder. Med hänsyn till barnens unga ålder får det förutsättas att dessa hålls under vuxens upp­sikt vid de begränsade tillfällen de ska vistas vid vägen.

Enligt Transportstyrelsens uppfattning är vägsträckor som ligger i anslut­ning till skolor sådana trafikmiljöer där det kan vara motiverat att genom lokala trafikföreskrifter begränsa den högsta tillåtna hastigheten. Även på andra vägsträckor där det finns en koncentration av barn kan det vara moti­ve­rat med en hastighetsbegränsning, exempelvis där förskole- och fritids­verk­samhet bedrivs. Detta innebär dock inte att det alltid motiverar en lägre has­tighetsgräns, när en sådan verksamhet är lokaliserad intill en väg. Det måste göras en bedömning av konfliktrisken i förhållande till framkomlighet och miljö, där hänsyn tas till bland annat antal barn som befinner sig på eller i omedelbar anslutning till vägen, omfattningen av fordonstrafiken på vägen och vägens utformning.

Antalet tillfällen som barn åker med buss är inskränkt till två tillfällen per skoldag. Utmed sträckan finns varningsmärke A15, varning för barn, upp­satt och siktförhållandena vid busshållplatserna är goda. Kooperativet är inhägnat och väl avgränsad mot väg 882. Det är även möjligt att bussen an­vänder sig av den väl tilltagna vändplan som finns vid sidan av vägen vid kooperativet. Transportstyrelsen konstaterar även att antalet barn och fordon är relativt få.

Vid en samlad bedömning finner Transportstyrelsen att förhållandena på platsen inte är sådana att det med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomlig­heten eller miljön är motiverat med en begränsning av den högsta tillåtna hastigheten. Överklagandet ska därför bifallas och länsstyrelsens beslut om lokala trafikföreskrifter upphävas.