Rastplats Kalmar

2016-03-01

Fråga om vägvisning till rastplats, restaurang och informationsplats samt tillämpning av 1 kap. 3 § vägmärkesförordningen.

Beteckning: TSV 2015-2036

Beslutsdatum: 2016-03-01

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver länsstyrelsens beslut vad gäller utmärkning med servicesymbol H13, rastplats, och H6, restau­rang, vid den östra infarten till anläggningen.

Transportstyrelsen avslår överklagandet vad gäller vägvisning med märke H13, rastplats, och H6, restaurang, från den västra infarten till anlägg­ningen och återförvisar ärendet till väghållningsmyndigheten för fortsatt handläggning i den delen.

Transportstyrelsen upphäver länsstyrelsens och väghållningsmyndighetens beslut vad gäller uppsättning av märke H1, informationsplats, och återförvi­sar ärendet till väghållningsmyndigheten för fortsatt handläggning i den delen.

Redogörelse för ärendet

Länsstyrelsen i Kalmar län har den 8 maj 2015, i ärende med diarienum­mer 258-6486-2014 (se bi­laga), bifallit Bistro Dämmet AB överkla­gande av den statliga väg­hållningsmyndigheten Trafikverket region syds beslut att avslå ansökan i ärende TRV 2014/52898, daterad den 19 augusti 2014, angående ”Ansökan om vägvisning till Bistro Dämmet utmed väg E22, Kalmar kom­mun”. Länsstyrelsen har bifallit vägvisning med servicesymbol för H1 in­formationsplats, H6 restaurang och H13 rastplats.

Den statliga väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region syd, har över­klagat länsstyrelsens beslut och begär att Transportstyrelsen ska ändra läns­styrelsens beslut och avslå Bistro Dämmet AB:s överklagan. 

Till stöd för överklagandet anför väghållningsmyndigheten bland annat föl­jande.

Länsstyrelsen har bedömt att anläggningen är tillgänglig för allmän­heten och anpassad för den trafik anläggningen medför. Denna be­dömning är felaktig. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att det på fastigheten finns stora ytor där lastbilar kan parkera. Trafikverket kan inte hitta dessa ytor, som länsstyrelsen hänvisar till, om det inte är så att grusplanen söder om anläggningen avses. Om så avses, är anläggningen inte anpassad till den trafik den medför, eftersom trafi­ken inte hänvisas till dessa parkeringsplatser internt. En besökare till anläggningen kan rimligen inte utan anvisning förstå att parkering ska ske flera hundra meter bort. Bistro Dämmet AB anger själva i sitt överklagande till Trafikverket att vägen till grusplanen inte är den verkliga infarten.  Bistro Dämmet AB har angett att det finns 100 parkeringsplatser för personbilar och 10 för bussar. Trafikverket kan inte hitta dessa platser, då kontrollplatsen inte är en parkering och vägen till grusplanen enligt kunden inte är infart till anläggningen. Skulle den interna trafiklösningen ändras så att trafik leds till grus­plan som ligger söder om anläggningen måste det tydligt framgå för alla trafikanter. Idag finns ingen anvisad yta för parkering för lastbi­lar alls. Därmed är anläggningen inte tillgänglig för allmänheten.

Vidare anförs bland annat följande:

Vid en rastplats krävs en parkeringsplats för rörelsehindrade i nära anslutning till handikappanpassad toalett, sittgrupp och sopbehållare. Detta saknas i det aktuella fallet, eftersom fordonstrafik österifrån inte får köra fram till den parkeringsplats som finns, då vägmarke­ringar inte får passeras. Det finns heller inga avtal mellan kund och Trafikverket, där anläggningens skötsel och trafikantservice regleras. Tillgänglighet, soptömning, belysning, information med mera regle­ras i ett sådant avtal.

Vid länsstyrelsens överlämnande av överklagandet till Transportstyrelsen har ett förtydligande gjorts. Länsstyrelsen anger följande:

Avseende allmänhetens tillträde till området har länsstyrelsen moti­verat det med att samtliga trafikfordon kan ta sig in och ut på områ­det på ett eller annat sätt. De som kommer österifrån på väg E22 kan ta sig in genom att vända i den rondell som ligger i nära anslutning till området och köra tillbaka till rastplatsen. Länsstyrelsen är med­veten om att lastbilar och annan tung trafik inte har en direkt tillgång österifrån till området, det innebär dock inte att allmänheten inte har tillträde till området då samtliga fordon kan ta sig dit. Avseende par­kering vill länsstyrelsen tydliggöra att det vid synen fanns avsedd parkering för såväl personbilar, buss, husvagn samt handikappspar­kering i nära anslutning till servicebyggnaden. Länsstyrelsen anser att det framför dessa parkeringar finns en öppen yta innan man kör ut från området där i vart fall en lastbil kan parkera. Avseende den grusplan som nämns i Trafikverkets överklagande har denna inte varit aktuell vid bedömningen för tillgång till parkering. De trafik­regler som länsstyrelsen hänvisat till framgår av beslutet och länssty­relsen anser inte att ett avslag kan motiveras med att det inte finns avtal mellan sökanden och Trafikverket, då förutsättningarna att upp­rätta ett sådant avtal föreligger med hänsyn till förhållandena på plat­sen.

Trafikverket och Bistro Dämmet AB har tagit del av länsstyrelsens skri­velse.

Företrädare från Transportstyrelsen har tagit del av förhållandena på platsen.

Transportstyrelsen har även kontaktat Kalmar kommun avseende driften av toaletten på platsen. Kommunen har meddelat att toaletten är öppen dygnet runt och tillgänglig för rörelsehindrade. Väghållningsmyndigheten har be­retts möjlighet att yttra sig om den tillkomna uppgiften, men inte hörts av.

Skäl för beslut

Tillämpliga bestämmelser

Syftet med vägvisning är enligt 1 kapitlet 3 § vägmärkesförordningen (2007:90) att ge trafikanten vägledning, styrning och information för en effektiv och säker trafik.

Närmare bestämmelser om uppsättning av lokaliserings­märken för vägvis­ning finns i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar (senast ändrad genom TSFS 2010:172). I 11 kapitlet 1 § an­ges att lokaliseringsmärke för upplysning om serviceanläggningar m.m. får endast sättas upp för vägvisning till anläggning som är tillgänglig för allmänheten.

Rastplats

I vägmärkesförordningen anges för märke H13, rastplats, att märket anger en rastplats där det finns toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade.

Märke H13, rastplats, får endast sättas upp för vägvisning till plats som är avskild från den del av vägen som är avsedd för genomgående trafik och särskilt anordnad för trafikanters rast samt utrustad med bord och sittplatser. Toaletten ska vara tillgänglig dygnet runt, enligt 11 kapitlet 14 § Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar.

Restaurang

Märke H6, restaurang, bör endast sättas upp för vägvisning till anläggning som tar emot ett större antal gäster som kan äta vid bord inomhus och som serverar varmrätter. Märket får inte sättas upp tillsammans med märke H5, servering, för att ange att en anläggning har både restaurang och servering, se 11 kapitlet 7 § Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar

Informationsplats

I 2 kapitlet 24 § vägmärkesförordningen anges att lokaliseringsmärken för upplysning om informationsplats anger en plats där det går att få informa­tion. Uppgift om vilken typ av information som finns kan anges i anslutning till märket.

Märke H1, informationsplats, får endast vara uppsatt för upplysning om plats där information som är aktuell går att få, se 11 kapitlet 3 § Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar.

Transportstyrelsens bedömning

Rastplats

Transportstyrelsen kan efter platsbesök konstatera att platsen är avskild från den del av vägen som är avsedd för genomgående trafik. Det finns även bord och sittplatser på aktuell plats samt en toalett, som enligt uppgifter från Kalmar kommun är tillgänglig även för rörelsehindrade och öppen dygnet runt. Att en plats ska vara särskilt anordnad för trafikanters rast bör innefatta möjlighet för fordonsuppställning eftersom vägvisningen främst riktar sig till fordonsburna trafikanter. Det bör även vara möjligt att ta sig till och från rastplatsen utan avsevärda olägenheter.

Transportstyrelsen kan konstatera att det finns uppställningsplatser för per­sonbilar och någon enstaka tung buss eller tung lastbil med släp i direkt an­slutning till anläggningen. Varken vägmärkesförordningen eller Vägverkets föreskrifter anger att det ska vara något visst antal uppställningsplatser vid en rastplats. För fordon som färdas i östlig färdriktning kan Transportstyrel­sen inte se några svårigheter att ta sig via infarten i väster till den avskilda platsen och efter rast fortsätta färden. Länsstyrelsen bedöms således haft fog för sitt beslut i denna del. Överklagandet ska därför avslås vad gäller väg­visning med märke H6, rastplats, från den västra infarten. 

Från den östra infarten till anläggningen finns vägmärken om förbud mot infart med vissa fordonsslag. Vid anläggningen finns mycket begränsade vänd­ningsmöjligheter för andra bilar än personbilar utan släp. Därmed är den aktuella rastplatsen inte att anse som tillgänglig på sådant sätt att det fram­står som lämpligt, med hänsyn till trafikanternas vägledning, styrning och information, att vägvisa från den östra infarten enligt ansökan. I denna del ska därför länsstyrelsens beslut upphävas och väghållningsmyndighetens beslut fastställas.

Restaurang

Väghållningsmyndigheten har i sitt beslut den 19 augusti 2014 angett att anläggningen passar som en anläggning av typen H6, restaurang. Även länsstyrelsen har bedömt på motsvarande sätt. Transportstyrelsen finner inte anledning att ifrågasätta den bedömningen.

Med hänsyn till det som anförts bör vägvisning dock endast ske från den västra infarten. Överklagandet ska således avslås vad gäller vägvisning med H6, restaurang, från den västra infarten och bifallas vad gäller väg­visning med H6, restaurang, österifrån.

Informationsplats

Transportstyrelsen bedömer med hänsyn till det som följer av 1 kap. 3 § vägmärkesförordningen att typen av information som någon vill sprida på­verkar frågan om det finns anledning att sätta upp vägvisning med märke H1, informationsplats.

Av handlingarna i ärendet framgår att det redan idag finns vägvisning med märke H1, informationsplats, vid den västra infarten. Som uppgift om vil­ken typ av information som finns anges i anslutning till märket Kalmar.

Av ansökan framgår inte vad för typ av information som sökande vill ge på anläggningen. Vare sig länsstyrelsen eller väghållningsmyndigheten har såvitt framgår av handlingarna i ärendet utrett detta. Transportstyrelsen an­ser att väghållningsmyndigheten borde ha utrett detta i samband med ansö­kan och anser det inte lämpligt av länsstyrelsen att utifrån de förutsättning­arna bifalla överklagandet, särskilt som det redan finns vägvisning vid den ena infarten. 

Transportstyrelsen upphäver i denna del därför länsstyrelsens och väghåll­ningsmyndighetens beslut och återförvisar ärendet till väghållningsmyndig­heten för fortsatt handläggning.