Väg 858 i Gräsbo

2008-12-11

Behov har inte ansetts finnas av märke A40, varning för annan fara, med tilläggstavla för utfart eftersom trafikanten kunde upptäcka utfarten i tid.

Beteckning: TR10A 2008:50721

Beslutsdatum: 2008-12-11

Beslut

Vägverket avslår överklagandet.

Bakgrund

Du har med överklagandet av Länsstyrelsens i Uppsala län beslut den 30 maj 2008 med diarienummer 258-362-08 (bilaga) fullföljt ditt överklagande av Vägverkets Region Mälardalens beslut den 20 december 2007 med diarienummer TR30 2007:3294 att avslå din begäran om uppsättande av varningsmärke A40, varning för annan fara, med tilläggstavla för utfart på väg 858, Gräsbo, Heby kommun.

Du yrkar, som det får förstås, att varningsmärke A40, varning för annan fara, sätts upp vid utfart från en jordbruksfastighet i Gräsbo. Till stöd för ditt överklagande anför du att den nya vägbeläggningen inbjuder till mycket höga hastigheter och att det är omöjligt för trafikanten att upptäcka eventuell fara i tid, exempelvis om ett fordon lämnar fastigheten då utfarten inte är synlig för trafik som kommer söderifrån.

Representanter för Vägverket har tagit del av förhållandena på plats.

Skäl

Varningsmärken ska, enligt 3 kap. 1 § Vägverkets föreskrifter om vägmärken och andra anordningar (VVFS 2007:305), sättas upp när en fara är svår att upptäcka i tid för en förare som färdas med en hastighet som inte överstiger på den platsen högsta tillåtna. Varningsmärken bör enligt Vägverkets mening användas restriktivt och i trafikmiljöer som avviker från det normala.

I 3 kap. 14-15 §§ trafikförordningen (1998:1276) finns trafikregler som ställer långtgående krav på trafikanten att anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn ska tas till bland annat väg- och siktförhållanden och att hastigheten aldrig får vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av vägen som föraren kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse. En trafikant ska även hålla en tillräckligt låg hastighet där korsande fordonstrafik kan förekomma, i skarpa kurvor, vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd.

Vägverket anser att förhållandena på aktuell sträcka inte är sådana som motiverar uppsättande av varningsmärke A40, varning för annan fara, på aktuell vägsträcka. Överklagandet ska därför avslås.

Relaterad information

Till toppen