Väg 2060 i Binäs

2010-03-01

Behov har inte ansetts finnas av märke A40, varning för annan fara, med tilläggstavla för utfart eftersom trafikanten kunde upptäcka utfarten.

Beteckning: TSV 2009-4014

Beslutsdatum: 2010-03-01

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen avslår överklagandet.

Redogörelse för ärendet

Ni har genom överklagandet av Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 15 december 2008 med diarienummer 258-82114-2007 (se bilaga) fullföljt sitt överklagande av den statliga väghållningsmyndigheten Vägverket Region Västs beslut den 11 juni 2007 med beteckning TR 30A 2007:3566 (se bilaga) om varningsmärke. I överklagandet till Transportstyrelsen har ni vidhållit er begäran om varningsmärke A40, varning för annan fara, och tilläggstavla T22, text, med anvisningen ”utfart” på väg 2060 vid utfarten från fastigheten Binäs 1:35.

Till stöd för överklagandet har ni anfört bland annat följande. Trafikanterna kan ej bevisligen uppfatta gällande utfart i anslutning till backkrön. Det har vid ett flertal tillfällen uppstått livsfarliga situationer. Den fria sikten är cirka 20 meter.

Väghållningsmyndigheten har i ett yttrande den 4 september 2009 meddelat att den vidhåller bedömningen att utfarten inte utgör en dold fara. I yttrandet bifogades även fotografier av platsen.

Ni har i ett yttrande som inkommit den 20 oktober 2009 kommenterat väghållningsmyndighetens fotografier.

Företrädare för Transportstyrelsen besökte platsen den 17 november 2009. Då upptäcktes bland annat att en siktspegel satt på ett olämpligt sätt vid utfarten. Väghållningsmyndigheten har åtgärdat detta.

Skäl för beslutet

Vägmärken ska enligt 1 kapitlet 3 § i vägmärkesförordningen (2007:90) ge trafikanten vägledning, styrning och information för en effektiv och säker trafik. De ska vara utformade och placerade så att de kan upptäckas i tid och förstås av de trafikanter som de är avsedda för. Frågan i ärendet är således om det finns något förhållande på väg 2060 som gör det motiverat att sätta upp det begärda märket där. Husen är synliga på långt håll från väg 2060 vilket innebär att trafikanterna på den vägen kan förvänta sig en utfart. Transportstyrelsen anser med hänsyn till det att utfarten inte är en sådan dold fara att märket behöver sättas upp. Något förhållande i övrigt som talar för att märket ska sättas upp har inte framkommit. Överklagandet ska därför avslås.

Relaterad information

Till toppen