Circle K

2017-01-17

Nedtagning av lokaliseringsmärke för vägvisning till bensinstation. Fråga om återkallelse av beslut om vägvisning.

Beteckning: TSV 2016-2861

Beslutsdatum: 2017-01-17

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen avslår överklagandet av länsstyrelsens avvisningsbeslut och överklagandet gällande ansökan om vägvisning.

Redogörelse för ärendet

Stockholms kommun avslog den 26 februari 2016 i ärende med diarienummer T2015-017 (bilaga 2), en begäran om vägvisning från Ulvsundavägen till Madenvägen i Sundbybergs kommun.

Circle K Sverige AB, genom Hellström Advokatbyrå KB, (bolaget) överklagade beslutet till Länsstyrel­sen i Stockholms län som i be­slut den 18 maj 2016 med diarie­nummer 2581-12304-2016 (bilaga 1) delvis avslog överklagandet i en del och avvisade överklagandet i en annan.

Bolaget har överklagat beslutet till Transportstyrelsen med följande yrkanden.

  1. Circle K överklagar Länsstyrelsens i Stockholm läns beslut att avvisa bolagets överklagan av beslutet rörande återkallelse av tidigare tillstånd och begär att ärendet ska återförvisas för prövning i sak.
  2. Circle K överklagar även länsstyrelsens beslut gällande vägvisning.

Till stöd för överklagandet åberopar Circle K samma grunder som i länsstyrelsen och tillägger bland annat följande.

Circle K ställer sig frågande till Länsstyrelsens hänvisning till vad som verkar vara en avgiven inställning från Stockholms Stad. Länsstyrelsens formulering indikerar att ytterligare uppgifter tillförts ärendet. Om ytterligare uppgifter tillförts ärendet ska ärendet rätteligen återförvisas.

Prövningsramen i ett förvaltningsmål utgår från den ansökan som getts in till berörd myndighet. I förevarande fall har en ansökan om vägvisning getts in till Stockholm stad. Beslutet att avslå ansökan har överklagats av Circle K som därutöver har överklagat det tidigare fattade beslutet att återkalla tidigare vägvisning. Det rör ett annat beslut och ärende och har strängt taget inget att göra med det först nämnda beslutet. Länsstyrelsens ståndpunkt innebär i praktiken att Circle K:s ansökan om vägvisning skulle ”blockera” bolaget möjligheter att överklaga beslutet om återkallelse av vägvisning trots att det är ett helt annat beslut. Det är inte förenligt med 22 § förvaltningslagen. Båda besluten kan överklagas parallellt. Av 11 kapitlet 1 § andra stycket Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar framgår att loka­liseringsmärke för upplysning om ser­viceanläggningar får sättas upp inom tätort endast om anläggning av aktuellt slag inte kan förväntas. I förevarande fall finns förvisso tretton stationer inom en radie av tre kilometer men samtliga är obemannade. Circle K:s station är den enda bemannade i närområdet. Bemannade stationer har blivit mer och mer sällsynta och dessa är ofta en förutsättning för att funktionshindrade trafikanter ska kunna få hjälp att tanka. En bemannad station så som i ansökan kan med beaktande av det nämnda inte förväntas av trafikanterna varför skäl finns för att bevilja ansökan.

Stockholms kommun har tagit del av överklagandet och inkommit med yttrande.

Bolaget har fått ta del av kommunens yttrande beretts tillfälle att yttra sig över detta. Bolaget har inkommit med ett yttrande.

Skäl för beslutet

Ramen för Transportstyrelsens prövning utgörs av det överklagade beslutet. Stockholms kommun har den 26 februari 2016 i ärende med dnr T2015-01756 beslutat enligt följande

Trafikkontoret avslår er ansökan.

Efter överklagande av beslutet till Länsstyrelsen i Stockholms län har länsstyrelsen i ärende med diarienummer 2581-12304-2016 beslutat enligt följande.

Länsstyrelsen avslår överklagandet i den del det som gäller vägvisning.

Länsstyrelsen avvisar överklagandet i den del som gäller återkallande av tidigare tillstånd.

Överklagandet av länsstyrelsens avvisningsbeslut

Länsstyrelsen har i ärendet avvisat bolagets överklagande i den del som gäller återkallande av tidigare tillstånd. Fråga i ärendet i denna del är således om länsstyrelsen borde ha fattat ett annat beslut i denna del.

Bestämmelser om anvisningar för trafik och utmärkning på väg och i terräng genom bland annat vägmärken finns i vägmärkesförordningen (2007:90).

Av 1 kap. 6 § vägmärkesförordningen framgår att den som ansvarar för att sådana anordningar och tecken för anvisning som avses i 1 § sätts upp, tas bort, underhålls och utförs i den omfattning som anges för respektive plats. Av bestämmelserna i 2 kap. 13 a § vägmärkesförordningen om lokaliseringsmärken för vägvisning, framgår att det finns en möjlighet att rikta en begäran om vägvisning till bland annat serviceanläggningar.

Enligt Transportstyrelsens mening hindrar inte bestämmelsen att vägvisning till bland annat serviceanläggningar sätts upp även i andra fall, när behörig myndighet själv finner det lämpligt. Att den myndighet som ansvarar för uppsättning och underhåll av vägmärken självmant, utan att fatta ett skriftligt beslut, sätter upp ett lokaliseringsmärke eller tar bort ett märke medför inte att myndigheten därigenom i rättslig mening fattar beslut enligt vägmärkesförordningen. Åtgärderna är istället att hänföra till området för myndighetens s.k. faktiska handlande (jfr. Hellners T. och Malmqvist B., Förvaltningslagen – med kommentarer, 3 uppl. 2010, s. 39 och s. 274). Åtgärder att ta ned märken som satts upp inom ramarna för myndighetens faktiska handlande innebär inte heller att det därmed meddelats ett beslut som kan överklagas.

Av handlingarna i detta ärende framgår inte att den tidigare vägvisningen föregåtts av att någon väghållningsmyndighet fattat något förvaltningsbeslut om uppsättning av vägmärken. Bolaget har inte framlagt något beslut om uppsättning av vägmärken. Något beslut att ta ned vägmärken finns heller inte i ärendet. Transportstyrelsen anser inte att kommunens beslut den 26 februari 2016 omfattar ett återkallelsebeslut, utan enbart ett avslag på en ansökan.

Transportstyrelsen bedömer, mot bakgrund av ovanstående, att det därför inte funnits skäl för länsstyrelsen att återförvisa ärendet till kommunen för ny handläggning med anledning av bolagets överklagande av kommunens beslut den 26 februari 2016. Överklagandet av länsstyrelsens avvisningsbeslut ska därför avslås.

Överklagandet av länsstyrelsens avslagsbeslut

Syftet med vägvisning är enligt 1 kap. 3 § vägmärkesförordningen att ge trafikanten vägledning, styrning och information för en effektiv och säker trafik. Syftet med vägvisning är således inte marknadsföring, även om den indirekt kan ha betydelse för sådan.

Närmare bestämmelser om uppsättning av uppsättning av bland vägvisning till serviceanläggningar finns i vägmärken finns i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar.

I 11 kap. 1 § andra stycket Vägverkets föreskrifter om vägmärken och andra anordningar anges bland annat att loka­liseringsmärke för upplysning om ser­viceanläggningar m.m. en­dast får sättas upp för vägvisning till anläggning inom tätort om anläggning av aktuellt slag inte kan förväntas.

Av handlingarna i ären­det fram­går att Circle K ligger vid en namngiven gata, Madenvägen 1, inom en tätort. Transportstyrelsen gör bedömningen att det i en sådan tätort kan förväntas att det finns en anläggning som tillhandahåller drivmedel.

Mot den ovan angivna bakgrunden delar Transportstyrelsen, även med hänsyn till vad som anförs i överklagandet, länsstyrelsens bedömning och finner inte skäl att ändra dess beslut. Överklagandet till den del det gäller ansökan om vägvisning ska därmed avslås.

Det förhållandet att det kan finnas vägvisning till inrättning eller anläggning på andra platser påverkar inte bedömningen eftersom Transportstyrelsen inte har prövat dessa ärenden. 

Till toppen