Svartlå

2010-05-31

Endast namn som godkänts för offentlig kartproduktion har ansetts lämpliga på lokaliseringsmärken för vägvisning till ort.

Beteckning: TSV 2009-9259

Beslutsdatum: 2010-05-31

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen avslår överklagandet.

Redogörelse för ärendet

Svartlå Byaförening har med överklagandet av Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut den 3 april 2009 med diarienummer 258-523-09 (bilaga) fullföljt sitt överklagande av beslutet av den statliga väghållningsmyndigheten Vägverket Region Norr den 10 december 2008 med beteckning VV2008/214 om vägvisning. I överklagandet har föreningen begärt att de befintliga lokaliseringsmärkena för geografisk vägvisning med texten Svartlå i de båda korsningarna mellan väg 97 och väg 748 kompletteras med texten Öv. Svartlå.

Till stöd för överklagandet har föreningen anfört bland annat följande. Övre Svartlå används som namn på hela bebyggelsen runt väg 748 av Posten, Lantmäteriets kartmaterial, Skatteverket, webbsidor för adresser, kartor som används i gps-navigatorer och Trafikverkets (tidigare Vägverkets) webbsida. Den statliga väghållningsmyndighetens ståndpunkt innebär ett tydligt avsteg från 1 kapitlet 4 § i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Ett entydigt och harmoniserat namn skulle minska risken att räddningstjänsten kör fel. Märkena ska stämma överens med gängse namnskick.

Den statliga väghållningsmyndigheten har i en skrivelse den 18 maj 2009 anfört bland annat att den tydligt påvisat att namnet Övre Svartlå finns publicerat i kartor från Lantmäteriet men att det anger bebyggelsen längs den enskilda vägen BD 144.

Föreningen har i en skrivelse den 14 juni 2009 anfört bland annat följande. Den statliga väghållningsmyndigheten har missförstått innebörden i föreningens begäran. Övre Svartlå ligger utefter det vägnät som det begärda märket kommer att vägvisa till. Föreningen har aldrig begärt några märken inne på byns vägar.

Skäl för beslutet

Namn som godkänts för offentlig kartproduktion ska enligt 1 kapitlet 4 § 2 stycket i lagen om kulturminnen m.m. även i andra sammanhang användas i sin godkända form. Lokaliseringsmärken för geografisk vägvisning är ett sådant sammanhang där namn ska användas i sin godkända form.

Enligt de offentliga kartorna från Lantmäteriet är Svartlå namnet på bebyggelsen runt väg 748. Övre Svartlå är enligt samma kartor namnet på bebyggelsen runt den enskilda vägen BD 144. Med hänsyn till detta anser Transportstyrelsen att angivelsen på de befintliga lokaliseringsmärkena för vägvisning från de båda korsningarna mellan väg 97 och väg 748 till bebyggelsen runt väg 748 har en korrekt lydelse. Förhållandet att både bebyggelsen runt väg 748 och bebyggelsen runt den enskilda vägen BD 144 hör till adressområdet Övre Svartlå förändrar inte bedömningen. Överklagandet ska därför avslås.

Till toppen