Näshulta socken

2008-04-25

Fastställelse av väghållningsmyndighetens återkallelse av beslut om märken om sockengräns. Det återkallade beslutet hade inte fattats i enlighet med vägmärkesförordningen.

Beteckning: TR30A 2007:5815

Beslutsdatum: 2008-04-25

Beslut

Med bifall till överklagandet undanröjer Vägverket Länsstyrelsens i Södermanlands län beslut.

Bakgrund

Vägverket Region Mälardalen (VMN) har överklagat Länsstyrelsens i Söderman-lands län beslut den 12 februari 2007 , diarienummer 258-15743-2006 (bilaga), och yrkar – som det får förstås – att beslutet ska upphävas. Till stöd för sin talan har VMN bl.a. anfört att när lokaliseringsmärket med texten Näshulta socken sattes upp kan det möjligen vara så att sockengränsen fortfarande var av någon betydelse men idag utgör gränsen inget av värde för trafikanter i gemen och inte heller på så sätt att gränsen behöver märkas ut för något administrativt syfte.

Skäl

Den 20 december 1991 beslutade VMN, att ge hembygdsföreningen tillstånd att sätta upp två lokaliseringsmärken. Av beslutet framgår att tillståndet meddelades under förutsättning att märkena anskaffades, betalades, sattes upp och underhölls av hembygdsföreningen. Vidare var beslutet försett med ett återkallelseförbehåll med innebörden att beslutet kunde återkallas om förutsättningarna för beslutet ändrades. VMN beslutade den 1 november 2006 att återkalla beslutet och ta ned märkena. Länsstyrelsen har i det överklagade beslutet den 12 februari 2007 upphävt VMN:s beslut och hänvisat till de principer som gäller för när gynnande förvaltningsbeslut vinner negativ rättskraft. Enligt länsstyrelsens uppfattning har inte förutsättningarna för beslutet i december 1991 ändrats varför beslutet ska bestå.

Vägverkets bedömning

Att den myndighet som ansvarar för uppsättning och underhåll av vägmärken efterkommer någons begäran och sätter upp ett lokaliseringsmärke eller tar bort ett märke medför inte att myndigheten därigenom i rättslig mening fattar beslut enligt vägmärkesförordningen. Åtgärderna är istället att hänföra till området för myndighetens s.k. faktiska handlande (jfr. Hellners T. och Malmqvist B., Förvaltningslagen – med kommentarer, 2 uppl. 2007, s. 36 och s. 265). Åtgärden att ta ned märkena är således inget beslut och kan därför inte överklagas.

Vägverkets region borde således inte ha meddelat något beslut 1991 när hembygdsförening begärde att lokaliseringsmärken skulle sättas upp. Av samma skäl borde regionen inte heller ha meddelat något beslut inför åtgärden att ta ned märkena.

Vägmärken längs väg som inte är enskild fick enligt 80 § vägmärkesförordningen (1978:1001) och får nu enligt vägmärkesförordningen (2007:90) sättas upp endast av myndighet. Det ursprungliga beslutet den 20 december 1991 om vad som kallades sockenskyltarna var i strid mot vägmärkesförordningen (1978:1001) genom att den inte tillät att annan än den utmärkningsskyldige satte upp vägmärken. Det kan därför ifrågasättas om beslutet ska anses vara gällande och beslut behöva meddelas innan vägmärkena tas ned. När nu så ändå har skett tar Vägverket, med hänsyn till den generella räckvidden av 89 § vägmärkesförordningen (1978:1001), upp ärendet till prövning i sak.

Den 1 juni 2007 trädde vägmärkesförordningen (2007:90) i kraft. Genom den förordningen upphävdes vägmärkesförordningen (1978:1001). Mot bakgrund härav tillämpar Vägverket i ärendet den nu gällande vägmärkesförordningen (2007:90). Lokaliseringsmärket F10 platsmärkes motsvarighet i den gamla vägmärkesförordningen benämndes ortnamnsmärke.

Lokaliseringsmärken som orienteringstavlor, vägvisare och ortnamnsmärken ska enligt artikel 21 konventionen (SÖ 1986:2) om vägmärken och trafiksignaler endast få sättas upp där kompetenta myndigheter anser det lämpligt. Konventionsbestämmelsen speglar vikten av det allmänna intresset i förhållande till olika enskilda för uppsättning av vägmärken. Bedömningen av om beslutet kan återkallas bör göras mot denna bakgrund. För utmärkning av en ort eller en annan plats av betydelse för orientering kan enligt 2 kap. 17 § vägmärkesförordningen (2007:90) sättas upp lokaliseringsmärke F10 platsmärke. Näshulta socken är inte en plats av betydelse för orienteringen. Enligt 2 kap. 17 § kan kommun-, stads- eller länsvapen vara infogat i märket. Sockenvapen tillhör inte det som får vara infogat i märket. I 25 § gamla vägmärkesförordningen sades att om vägmärket hade satts upp vid en kommun eller länsgräns fick kommun- eller länsgräns kommun- eller länsvapen infogas i märket. Vapen som angav en tidigare kommun fick sättas upp före tätortsbebyggelse. Vägverkets region Mitt har med anledning härav och då förhållandena har förändrats sedan 1991 haft fog för sitt beslut den 1 november 2006 att återkalla det tidigare beslutet och ta bort märkena. Regionens överklagande ska därför bifallas och länsstyrelsens beslut följaktligen undanröjas.

Till toppen