Brålanda

2012-02-21

Ett tättbebyggt område har endast bestått av vägsträckor och inte mellanliggande bebyggd terräng. Länsstyrelsen borde utgå från att trafikreglerna för trafik utom tättbebyggt område var tillämpliga.

Beteckning: TSV 2011-6388

Beslutsdatum: 2012-02-21

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen upphäver länsstyrelsens beslut och återförvisar ärendet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. 

Redogörelse för ärendet

Du har överklagat Länsstyrelsens i Västra Götalands län be­slut den 8 no­vember 2010 med diarie­nummer 258-101357-2009 (bilaga) att avslå din begäran att stopplikten på Mollbergsvägen och Storgatan byts ut mot väj­ningsplikt i korsningen mellan Mollbergsvägen, Storgatan, Färgelandavägen och Rostocksvägen i Brålanda, Vänersborgs kommun. Ett alternativt förslag kan vara att flytta högsta tillåten hastighet till 30 kilometer i timmen längre västerut.

Till stöd för överklagandet anför du bland annat att vid färd från Mollbergs­vägen är korsningen sådan att man behöver passera den under en relativt kort tid för att undgå den någorlunda snabbt uppdykande trafiken från Fär­gelanda. Går man sedan till stopplikten från Storgatan för att göra en höger­sväng in på Rostocksvägen så är vinkeln så kraftig (mer än 90 grader) och så snäv att det aldrig skulle gå att passera i en hastighet som kunde innebära att man inte observerar en eventuell fotgängare på övergångsstället. Vidare anför du att den 430 meter långa sträckan med 30 kilometer i timmen defi­nitivt kan förlängas till korsningen Storgatan-Färgelandavägen-Rostocks-vägen för här finns acceptans mer eller mindre redan idag. Det finns inte nå­gon större anledning att gasa på den korta sträckan för att sedan behöva göra en kraftig inbromsning i nerförsbacken före korsningen.

Skäl för beslut

Lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt eller stopplikt

Mollbergsvägen

Länsstyrelsen har i ärendet utgått från att det för förare av fordon på Moll­bergsvägen gäller stopplikt före infart på de allmänna vägarna 2129 eller 2135.  

Behörighet att meddela lokala trafikföreskrifter med olika slag av särskilda trafikregler är i 10 kapitlet 3 § trafikförordningen (1998:1276) i huvudsak uppdelad på kommunen och länsstyrelsen. I 10 kapitlet 3 § första stycket 1 sägs att kommunen meddelar lokala trafikföreskrifter bland annat för andra vägar inom tättbebyggt område än allmänna vägar för vilka staten är väg­hållare. I fråga om stopplikt och väjningsplikt för vägar i korsningar med allmän väg för vilken staten är väghållare finns i 10 kapitlet 3 § 2. b) en spe­cialreglering som gör länsstyrelsen behörig att meddela lokala trafikföre­skrifter med sådana trafikregler. Transportstyrelsen uppfattar bestämmelsen som att endast länsstyrelsen är behörig att meddela föreskrifter om väj­ningsplikt eller stopplikt i korsning med allmän väg för vilken staten är väg­hållare.  På den särskilda webbplatsen för elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter, Svensk trafikföreskriftssamling, finns inte publicerat några föreskrifter från länsstyrelsen om väjnings- eller stopplikt för förare som från Mollbergsvägen kör in i korsningen med de allmänna vägarna med numren 2129 (Storgatan och Färgelandavägen) och 2135 (Rostocksvägen). Då kommunen inte har varit behörig att meddela sådana föreskrifter kan föreskrifter från kommunen inte medföra väjningsplikt eller stopplikt för förare av fordon på Mollbergsvägen före infart på de allmänna vägarna. Ut­gångspunkten för länsstyrelsens prövning borde därför ha varit att det inte gällde stopplikt för förare av fordon på Mollbergsvägen. Ärendet ska därför återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt prövning av frågan om väjnings­plikt eller stopplikt för förare av fordon på Mollbergsvägen.

Storgatan eller väg 2129

Enligt Länsstyrelsens i Västra Götalands län lokala trafikföreskrifter (14 FS 2007:948) om stopplikt på väg 2129 i Vänersborgs kommun har förare av fordon i västlig färdriktning på väg 2129 stopplikt före infart på väg 2135. De lokala trafikföreskrifterna gäller i en fyrvägskorsning till vilken Moll­bergsvägen ansluter från norr, Färgelandavägen, eller väg 2129, från väster, Storgatan, eller väg 2129, från söder och Rostocksvägen, eller väg 2135, från öster. Av sammanställningen (14 FS 2011:16) enligt 13 kap. 1 § trafik­förordningen (1998:1276) om vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Västra Götalands län över allmänna vägar framgår inte om väg 2135 går in i korsningen eller bara ansluter till den. Enligt Transportstyrelsens uppfatt­ning är det olämpligt att en stopplikt i korsningen för förare på väg 2129 är beroende av om de kör in på väg 2135 eller inte. Ärendet ska därför återför­visas till länsstyrelsen för fortsatt prövning av frågan om väjnings­plikt eller stopplikt för förare av fordon på Storgatan eller väg 2129.

Lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen

Länsstyrelsen har i ärendet utgått från att den högsta tillåtna hastigheten i korsningen är 50 kilometer i timmen.

Av 3 kapitlet 17 § första stycket trafikförordningen framgår att fordon inom tättbebyggt område inte får föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen. Hastighetsbegränsningen är inte inskränkt till väg eller till terräng. Tättbebyggt område är ett visst område som enligt lokala trafikföreskrifter ska vara tättbebyggt område. Lokala trafikföreskrifter i fråga om vilket om­råde som ska utgöra tättbebyggt område kan enligt 10 kapitlet 3 § trafikför­ordningen meddelas av en kommun. I Vänersborgs kommuns lokala trafik­föreskrifter (1487 2010-00491) om tättbebyggt område på Brålanda före­skrivs följande.

Markerade sträckor på Brålanda enligt kartbild ska vara tättbebyggt område.

markerade stärckor på Brålanda enligt kartbild ska vara tättbebyggt område

Av 10 kapitlet 1 § andra stycket trafikförordningen framgår att särskilda trafikregler om tättbebyggt område ska gälla att ett visst område ska vara tättbebyggt område. Ett område får, enligt 10 kapitlet 9 § trafikförordningen, förklaras vara tättbebyggt område om det har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse. Vägar har inte bebyg­gelse. Samlad bebyggelse brukar i terräng finnas i anslutning till vägar. Be­stämmelserna ger inte möjlighet att föreskriva att en­dast vägar eller väg­sträckor ska vara tättbebyggt område. Transport­styrelsen anser därför att de lokala trafikföreskrifterna om tättbebyggt om­råde på Brålanda har medde­lats i strid med trafikförordningen. De trafik­regler som gäller utom tättbe­byggt område borde därför ha lagts till grund för bedömningen. Utom tättbe­byggt område får fordon enligt 3 kapitlet 17 § tredje stycket trafikför­ord­ningen inte föras med högre hastighet än 70 kilo­meter i timmen. Av 10 ka­pitlet 1 § andra stycket 15 trafikförordningen jäm­fört med 10 kapitlet 3 § trafikförordningen framgår att länsstyrel­sen kan meddela lokala trafikföre­skrifter med särskilda trafik­regler som gäller be­gränsning till lägre hastig­het. På den särskilda webbplat­sen för elektroniskt kungörande av vissa tra­fikföreskrifter, Svensk trafikfö­reskriftssamling, finns inte publicerat några föreskrifter från länsstyrelsen om hastighetsbegräns­ning till 50 kilometer i timmen för fordon på Moll­bergsvägen, väg 2129 (Storgatan och Färgelan­davägen) eller väg 2135 (Rostocksvägen). Då före­skrifter från kommunen inte kan medföra att den högsta tillåtna hastigheten begränsas på vägarna 2129 och 2135 borde ut­gångspunkten för länsstyrel­sens prövning att på dem gällde hastighetsbe­gränsning enligt 3 kapitlet 17 § tredje stycket.  Ärendet ska därför återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt prövning av frågan om den högsta tillåtna has­tigheten.

Överklagande

Transportstyrelsens beslut får inte överklagas, enligt 15 kapitlet 1 § trafik­förordningen.

Till toppen