Väg 632 i Mönsterås

2010-06-21

Länsstyrelse har inte ansetts beslutat lokala trafikföreskrifter.

Beteckning: TSV 2009-5849

Beslutsdatum: 2010-06-21

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen upphäver länsstyrelsens beslut och återförvisar ärendet till kommunen.

Redogörelse för ärendet

Vägverket Region Sydöst, (numera Trafikverket Region Syd) har genom överklagande av Länsstyrelsens i Kalmar län beslut den 4 november 2008 med diarienummer 258-10829-08 (se bilaga) fullföljt sitt överklagande av byggnadsnämndens i Mönsterås kommun beslut den 21 augusti med diarienummer 281/2008 i fråga om hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen på del av väg 632, Älgerumsvägen, Mönsterås kommun. Regionen har i sitt överklagande yrkat att beslutet ska undanröjas samt begärt inhibition. Vägverket (numera Transportstyrelsen) har i beslut den 4 december 2008 avslagit yrkandet om inhibition.

Skälen för beslutet

Särskilda trafikregler kan meddelas av en länsstyrelse eller en kommun genom lokala trafikföreskrifter. De särskilda reglerna får gälla begränsning av hastigheten om det är motiverat med hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön, se 10 kapitlet 1 § andra stycket 14 trafikförordningen (1998:1276). Bemyndigandet att meddela sådana regler finns i 10 kapitlet 1 § och 3 § trafikförordningen.

Byggnadsnämnden i Mönsterås kommun har beslutat enlig följande lydelse; ”Byggnadsnämnden beslutar om att inrätta en lokal trafikföreskrift (LTF) för sänkt hastighet till 30 km/h på väg 632, Älgerumsvägen, i båda färdriktningarna mellan Allégatan och Lagmansgatan i Mönsterås tätort.” Enligt Transportstyrelsens uppfattning innebär detta beslut inte att byggnadsnämnden har meddelat lokala trafikföreskrifter med hastighetsbegränsning för den aktuella vägen. Beslutet kan därför inte överprövas enligt den för lokala trafikföreskrifter stadgade ordningen. Länsstyrelsen borde därför inte heller tagit upp ärendet till prövning. Länsstyrelsens beslut ska därför upphävas.

Till toppen