E20 i Lerum

2010-07-02

Beslut om upphävande av lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning har ansetts innehålla brister.

Beteckning: TSV 2009-10662

Beslutsdatum: 2010-07-02

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen bifaller överklagandet, upphäver Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut och återförvisar ärendet dit för fortsatt handläggning.

Redogörelse för ärendet

Du har överklagat Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 5 juni 2009 med diarienummer 258-106200-2007 (bilaga) om upphävande av lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning till 90 kilometer i timmen på E20, Lerums kommun. I överklagandet har du begärt att länsstyrelsens beslut ska ändras så att den högsta tillåtna hastigheten för den berörda sträckan är 90 kilometer i timmen.

[P.O.S.] har i ett yttrande den 20 juni 2010 meddelat att han fortfarande anser att den högsta tillåtna hastigheten ska vara 110 kilometer i timmen på sträckan.

Skäl för beslutet

Länsstyrelsen har avsett att besluta en författning om upphävande av en annan författning. Som ett beslut om en sådan författning har det fått en olämplig utformning.

Av Ds 1998:43, Myndigheternas föreskrifter: Handbok i författningsskrivning, sida 123, framgår att en författning normalt består av

  • författningsrubrik,
  • uppgift om den dag författningen beslutades,
  • ingress,
  • författningstext,
  • bestämmelser om ikraftträdandet och
  • övergångsbestämmelser.

I länsstyrelsens beslut har inte uppgift om den dag författningen beslutades angetts på det sätt som rekommenderas i Ds 1998:43, Myndigheternas föreskrifter: Handbok i författningsskrivning, sida 123.

Vidare är det är oklart vilken författning som ska upphöra att gälla eftersom dess författningsnummer inte har angetts i beslutet.

Slutligen har tidpunkten då författningen ska upphöra att gälla inte angetts tillräckligt tydligt. Formuleringen ”Länsstyrelsens föreskrifter […] upphör att gälla.” kan tolkas som att ett upphävande är en process som startar när författningen om upphävandet har trätt i kraft och pågår tills den har upphävts. För att undvika en sådan tolkning bör i författningar om upphävande innehålla formuleringen ”ska upphöra att gälla” samt tidpunkten för upphävandet, som i följande exempel.

Transportstyrelsen finner med hänsyn till dessa brister i länsstyrelsens beslut att det ska upphävas och ärendet återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Till toppen