Automatiserade fordon

Transportstyrelsen utfärdar tillstånd för försöksverksamhet med automatiserade fordon på allmän väg. Den som söker tillstånd måste kunna bevisa att verksamheten bedrivs på ett trafiksäkert sätt.

Regeringen har beslutat om en förordning om försöksverksamhet med automatiserade fordon. I förordningen finns krav på tillstånd för att få bedriva försöksverksamhet med automatiserade fordon. Det är Transportstyrelsen som prövar frågor om tillstånd. Vi har även rätt att förena ett beslut om tillstånd med villkor.

Regeringen ser det som viktigt att Sverige är ett land där ny innovativ teknik för hållbara transporter kan testas. Syftet med förordningen är att skapa bättre förutsättningar för försök med automatiserade fordon. I förordningen regleras att det vid färd med ett automatiserade fordon ska finnas en fysisk förare i eller utanför fordonet samt att den som bedriver försöksverksamhet utan tillstånd ska kunna dömas till böter.

Vill du bedriva försöksverksamhet?

Du som vill bedriva försöksverksamhet kommer att behöva tillstånd. Vänligen kontakta oss via vår blankett för intresseanmälan så tidigt som möjligt. Vi kommer därefter bjuda in dig till ett kostnadsfritt möte där vi redogör för vad vi förväntar oss av en ansökan och där du har möjlighet att presentera planerad försöksverksamhet samt får tillfälle att ställa frågor. Syftet med mötet är att se till att följande tillståndsprocess blir så effektiv som möjligt.

 1. kontaktuppgifter till den sökande, inklusive namn på de personer som ansvarar för försöksverksamheten samt deras adress och person- eller organisationsnummer,
 2. en beskrivning av hur försöksverksamheten ska styras och hur ansvar ska fördelas inom verksamheten,
 3. en övergripande beskrivning av syfte och mål med försöket,
 4. en beskrivning av de delvis automatiserade system och funktioner som ska testas och utvärderas i försöket,
 5. en beskrivning av hur försöket kommer att genomföras och utvärderas,
 6. en beskrivning av det geografiska område och på vilka gator eller vägar försöket ska bedrivas, samt vem som är väghållare för dessa,
 7. en riskbedömning som visar att riskerna med försöket är hanterade till en acceptabel nivå och att försöket inte innebär någon väsentlig störning eller olägenhet för omgivningen,
 8. uppgifter om vem som äger de fordon som ingår i försöket,
 9. en teknisk beskrivning av de fordon som ingår i försöket
 10. behov av undantag enligt 8 kap. 18 § fordonsförordningen (2009:211), samt
 11. övriga uppgifter av betydelse för prövningen

Ett av grundvillkoren för att få tillstånd är att du kan bevisa att du kan bedriva försöksverksamheten på ett trafiksäkert sätt. Det gör du genom visa att alla risker med försöket är omhändertagna. De automatiserade funktionerna i försöket ska beskrivas och visas vara säkra för de som finns i fordonet och omgivningen. Du hittar reglerna för prövningen i TSFS 2021:4 samt information om ansökningsprocessen och förtydligande kring krav i våra kompletterande upplysningar.

Om ansökan avser försök där tekniska system i hög grad används för att säkerställa trafiksäkerheten, kan det underlätta handläggningen att anlita en oberoende granskare som bedömner att trafiksäkerheten kan säkerställas. 

De helt eller delvis automatiserade systemen bedöms utifrån fordonets möjlighet att fungera självständigt, där både lateral och longitudinell kontroll är inkluderade. Därutöver bedöms huruvida funktionaliteten ryms inom befintliga definitioner och möjliga typgodkännande.

För att underlätta ansökningsprocessen har Transportstyrelsen tagit fram ett flertal stöddokument som kan användas, men det står den sökande helt fritt att åberopa de dokument och den information som är relevant för handläggningen av ärendet. 

Vi tar ut en avgift för att pröva tillstånd

Höjda avgifter

Transportstyrelsen höjer avgifter inom alla trafikslag. Från och med den 1 januari 2024 höjs därför timtaxan som tas ut för löpande arbete. Taxan, som har varit densamma sedan 2011, höjs nu från 1 400 kronor till 1 700 kronor.

Läs mer om avgiftshöjningen.

Transportstyrelsens verksamhet i form av tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning ska i huvudsak finansieras med avgifter. Transportstyrelsen kommer att ta ut en avgift för att pröva ett tillstånd att få bedriva försöksverksamhet med automatiserade fordon. Ta del av mer information om avgifter på vägtrafikområdet eller i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.