Kväveoxider (NOx)

Sjöfartens utsläpp av kväveoxider bidrar bland annat till övergödningen i svenska vattnen. På Transportstyrelsen arbetar vi med regelutveckling, införlivande av gällande internationella regler och tillsyn av dessa i syfte att minska kväveutsläppen. Detta inbegriper även regelverk för att möjliggöra efterlevnad av kvävereglerna, till exempel regelverk för alternativa bränslen och utsläppsminskningsmetoder.

Från och med den 1 januari 2021 ska dieselmotorer ombord på fartyg byggda den 1 januari 2021 eller senare klara utsläppsnivå för steg III. Kravet gäller för installerade dieselmotorer över 130 kW. IMO steg III innebär max 2.0 g NOx/kWh @ 1800 rpm.

Kravet gäller även för fartyg som är byggda före 1 januari 2021 som ska byta motor. Motorbyte klassas som ”större ombyggnad” och regelverket kräver att motorn ska uppfylla senast gällande krav. I dagsläget uppnås Tier III standarden i motorer med efterbehandling av avgaserna, oftast genom rening med en SCR, katalysator.

Utsläppsminskningsmetoder

Tekniker för att minska utsläpp av NOx är till exempel selektiv katalytisk avgasrening (SCR) och återföring av avgaser (EGR).

Sjöfartsverket ansvarar för reducerad farledsavgift och miljörabatterade fartyg, läs mer om taxor och avgifter på deras webbplats.

Ekonomi, taxor och avgifter på Sjöfartsverkets webbplats

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Alternativa lösningar för fartyg i nationell fart

Enligt 13 kap. TSFS 2010:96 finns möjlighet för Transportstyrelsen att efter ansökan medge undantag från Tier III-kravet för motorer installerade ombord på svenska fartyg som endast går i nationell trafik och använder alternativa godkända NOx-kontrollåtgärder.

En ansökan om undantag eller alternativ lösning måste göras innan installation. Transportstyrelsen bedömer ansökningarna från fall till fall. Ansökan görs med blankett t-BSS14267-anmälan-om-ombyggnad-av-fartyg - anmälan-om-ändring-av-certifikat (transportstyrelsen.se)

I de fall som man söker om undantag från Tier III-kraven ska denna ansökan fyllas i Ansökan om undantag (transportstyrelsen.se)

Nedan redovisas alternativa lösningar till att uppfylla Tier III för fartyg i nationell fart. 

1. Installation av katalysator

Egenkontroll för fartyg i nationell fart

Fartyg i nationell fart omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell fart. Denna föreskrift består till stor del av funktionsbaserade regler som anger vad som ska uppnås men inte hur det ska uppnås. Reglerna  innebär att det är fartygsägaren som bär ansvaret för att systematiskt kontrollera och dokumentera att fartyget uppfyller kraven.

Icke certifikatspliktiga fartyg

För fartyg som inte är certifikatspliktiga och som trafikerar i nationell fart accepterar Transportstyrelsen att redaren installerar en efterbehandlingsmetod som komplement till befintlig eller ny maskin. Leverantören eller den som installerar systemet ska kunna visa att det uppfyller tillåten NOx-gräns. En separat teknisk fil för katalysatorn eller en gemensam för motor och katalysatorn ska upprättas. Egenkontrollen för tillsyn och skötsel dokumenteras ombord, och ska kunna uppvisas vid efterfrågan i enlighet med 1 kap 27 § TSFS 2017:26.

Certifikatspliktiga fartyg

För certifikatspliktiga fartyg i nationell fart behöver redaren i förväg informera Transportstyrelsen om installation av efterbehandlingsmetod eftersom viss tillsyn kan behöva genomföras. Leverantören eller den som installerar systemet ska kunna visa att det uppfyller tillåten NOx-gräns. En separat teknisk fil för katalysatorn eller en gemensam för motor och katalysatorn ska upprättas. Egenkontrollen för tillsyn och skötsel dokumenteras ombord och ska kunna uppvisas vid efterfrågan i enlighet med 1 kap 27 § TSFS 2017:26.

2. Dieselutombordare

På marknaden finns dieselutombordare som uppfyller IMO Tier II och fritidsbåtsdirektivet - EU Recreational och Craft Directive 2 (RCDII).

Transportstyrelsen kan i vissa fall godkänna detta alternativ då det ur ett miljöperspektiv är bättre än att installera en bensinutombordare med dagens utsläppsregler.

3. EU Steg V-motor

Transportstyrelsen kan godkänna en EU steg V-motor som ett alternativ i vissa fall i nationell fart. EU steg V motor reglerar fler emissionsparametrar (THC, CO, PM, PN, NOx) än enbart NOx vilket är fallet för IMO Tier-kraven. En steg V-motor uppfyller Tier III utan katalysator vid låga effekter. Vid högre effekter måste den kompletteras med SCR för att uppfylla Tier III. Steg V-motorer måste även kompletteras med partikelfilter vid högre effekter för att uppfylla EU-regelverket. Det bör noteras att en IMO-motor inte är acceptabel som ett alternativ till en EU steg V-motor.

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!