Sjösäkerhetsrådet

Sjösäkerhetsrådet är ett samarbetsorgan mellan myndigheter och organisationer som alla har anknytning till fritidsbåtslivet. Rådet leds av Transportstyrelsen.

Sjösäkerhetsrådets yttersta syfte är att verka för ett säkrare båtliv. Sjösäkerhetsrådet ska också verka för att myndigheter, organisationer och företag med anknytning till fritidsbåtslivet blir delaktiga i att göra fritidsbåtslivet säkrare.

Arbetet i Sjösäkerhetsrådet ska präglas av samverkan och samsyn. En uppfattning som rådets medlemmar gemensamt står bakom ger budskap en stor tyngd och möjlig genomslagskraft vad gäller fritidsbåtsanvändare.

Sjösäkerhetsrådets verksamhet ska baseras på fakta och kunskaper. En förutsättning för detta är att Transportstyrelsen utreder och analyserar olyckor som inträffar samt för statistik över dem. Tillsammans med gemensamma erfarenheter och kunskaper hos medlemmarna i Sjösäkerhetsrådet samt erfarenheter från andra länder utgör det arbetet en grund för sjösäkerhetsarbetet.

Medlemmarna i Sjösäkerhetsrådet har identifierat följande områden som viktiga när det gäller att förbättra säkerheten:

 • Säkrare båtar.
 • Utökad användning och utveckling av säkerhetsutrustning.
 • Bättre infrastruktur i form av sjökort, sjömärken, hamnanläggningar etc.
 • Utveckling av möjligheten att nödsignalera med hjälp av modern teknik.
 • Förslag till förbättringar av räddningstjänsten på statligt och kommunalt vatten.
 • Väl avvägda och motiverade säkerhetsregler för båtlivet.
 • En ökad kompetens och säkerhetsmedvetenhet inom båtlivet.

Vilka frågor samverkar man kring idag?

Idag arbetar rådet efter en strategi, Säkrare båtliv 2020, som godkändes februari 2012.

För att nå målen i strategin har Transportstyrelsen och övriga medlemmar i samarbetsorganet Sjösäkerhetsrådet enats om att åstadkomma en enad och samlad satsning på ökad säkerhet.

Prioriterade budskap i det arbetet just nu:

 • Använd flytväst.
 • Ha ett vattentätt mobiltelefonfodral/en vattenskyddad mobil och ett abonnemang som har täckning där du är.
 • Manövrera på ett säkert sätt i hamn och kommunicera väl ombord.
 • Var nykter och var helst inte ensam ombord.

En av de saker strategiarbetet uppmärksammade var att det saknades statistik över antalet omkomna varje år. Det fanns ingen samlad och dokumenterad kunskap om hur olyckor går till. För att kunna föreslå och genomföra effektiva åtgärder som kan påverka den enskilde måste åtgärderna underbyggas av fakta. Arbetet med att samla in fakta och analysera denna har utökats under de senaste åren.

Medlemmar i Sjösäkerhetsrådet

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!