Lagar om produkter och konsumemträtt kan vara viktigt att känna till för dig som som köper, tillverkar, importerar eller distribuerar fritidsbåtar, vattenskotrar eller tillbehör.

Lagar Beskrivning

Konsumentköplagen (1990:932)

Konsumentköplagen gäller när du som privatperson köper en vara av en näringsidkare. I den finns bland annat dina rättigheter när det är fel på en vara.
Konsumenttjänstlagen (1985:716) Konsumenttjänstlagen gäller när du som konsument låter en näringsidkare utföra ett arbete på något som du äger. Lagen är ett skydd vid till exempel reparationer.
Köplagen (1990:931) Köplagen gäller i de fall konsumentköplagen inte är tillämpbar, det vill säga vid handel mellan näringsidkare (företag), mellan privatpersoner och när en privatperson säljer en vara till näringsidkare.
Produktsäkerhetslagen (2004:451) Produktsäkerhetslagen syftar till att säkerställa att varor och tjänster som tillhandahålls konsumenter inte orsakar skada på person. Lagen tillämpas i fråga om varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet och varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet.
Produktansvarslagen (1992:18) Produktansvarslagen reglerar i första hand tillverkares och importörers skyldighet att betala skadestånd för produkter som orsakar skada på människor eller egendom. Ansvaret är strikt: den som råkat ut för skada behöver inte visa att tillverkaren/importören varit vållande genom vårdslöshet eller försumlighet.