Lagar om produkter och konsumenträtt

Lagar om produkter och konsumemträtt kan vara viktigt att känna till för dig som som köper, tillverkar, importerar eller distribuerar fritidsbåtar, vattenskotrar eller tillbehör.

Lagar Beskrivning

Konsumentköplagen (1990:932)

Konsumentköplagen gäller när du som privatperson köper en vara av en näringsidkare. I den finns bland annat dina rättigheter när det är fel på en vara.
Konsumenttjänstlagen (1985:716) Konsumenttjänstlagen gäller när du som konsument låter en näringsidkare utföra ett arbete på något som du äger. Lagen är ett skydd vid till exempel reparationer.
Köplagen (1990:931) Köplagen gäller i de fall konsumentköplagen inte är tillämpbar, det vill säga vid handel mellan näringsidkare (företag), mellan privatpersoner och när en privatperson säljer en vara till näringsidkare.
Produktsäkerhetslagen (2004:451) Produktsäkerhetslagen syftar till att säkerställa att varor och tjänster som tillhandahålls konsumenter inte orsakar skada på person. Lagen tillämpas i fråga om varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet och varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet.
Produktansvarslagen (1992:18) Produktansvarslagen reglerar i första hand tillverkares och importörers skyldighet att betala skadestånd för produkter som orsakar skada på människor eller egendom. Ansvaret är strikt: den som råkat ut för skada behöver inte visa att tillverkaren/importören varit vållande genom vårdslöshet eller försumlighet.