Kontrollförfarande

Här beskrivs kontrollförfaranden och konstruktionskategorierna samt vad ett anmält organ är.

Förfarandet som leder fram till CE-märkning av båtar kan väljas relativt fritt, men vissa begränsningar finns beroende på båtens längd och konstruktionskategori (designkategori).

En längdgräns går vid tolv meter. Ovanför denna gräns tillåts inte vissa av de enklare kontrollförfarandena (kallas ibland också kontrollmoduler eller certifieringsmoduler).

Modulerna beskrivs längre fram i texten.

Konstruktionskategorierna

A Vindstyrka överstigande 8 på Beaufort-skalan och signifikant våghöjd över 4 meter
B Vindstyrka upp till och med 8 på Beaufort-skalan och signifikant våghöjd upp till 4 meter.
C Vindstyrka upp till och med 6 på Beaufort-skalan och signifikant våghöjd upp till 2 meter.
D Vindstyrka upp till och med 4 på Beaufort-skalan och signifikant våghöjd upp till 0,3 meter och enstaka vågor högst 0,5 meter.

Kontrollförfaranden

Tabellen visar vilka kontrollförfaranden som får väljas.

Produkt Kontrollförfarande
  A A1 B+C B+C1 B+D B+E B+F G H
Båt kat. A, B 2,5-12 m   X X   X X X X X
Båt kat. A, B 12-24 m     X   X X X X X
Båt kat. C 2,5-12 m 1) X X X   X X X X X
Båt kat. C 2,5-12 m 2)   X X   X X X X X
Båt kat. C 12-24 m     X   X X X X X
Båt kat. D och vattenskoter X X X   X X X X X
Utrustning     X   X X X X X
Avgasutsläpp 3)     X   X X X X X
Avgasutsläpp 4)       X       X  
Inombordarbuller 3)   X           X X
Inombordarbuller 4)               X  
Inombordarbuller 5) X             X X
Inu- och utombordarbuller 3)   X           X X
Inu- och utombordarbuller 4)               X  

Vid ombyggnad, ändrat användningssätt som gör att en produkt ska uppfylla kraven eller privatimport ska modul PCA tillämpas.

  1. om de harmoniserade standarderna som omfattas av kraven på stabilitet och fribord och kraven på flytkraft och flytmedel (bilaga I, punkterna 3.2 och 3.3) uppfylls
  2. om de nämnda standarderna inte uppfylls
  3. om provning genomförs med hjälp av den harmoniserade standarden
  4. om provning genomförs utan den harmoniserade standarden
  5. om froudetalet och metoden för att mäta förhållandet mellan motoreffekt och deplacement används vid bedömningen

I begreppet inombordare ingår

  • fritidsbåtar med framdrivningsmotorer med inu-drev utan inbyggt avgassystem eller inombordsmotor
  • fritidsbåtar med framdrivningsmotorer med inu-drev utan inbyggt avgassystem eller inombordsmotor som genomgår omfattande ombyggnad och därefter släpps ut på marknaden inom fem år efter ombyggnaden

I begreppet inu- och utombordare ingår

  • vattenskotrar
  • utombordsmotorer och framdrivningsmotorer med inu-drev och inbyggt avgassystem avsedda att installeras i fritidsbåtar

Modulerna

A Självcertifiering. Intern tillverkningskontroll där tillverkaren tar hela ansvaret för att produkten uppfyller kraven.
A1 Intern tillverkningskontroll och övervakad produktprovning. Ett anmält organ medverkar vid hela eller viss del av provningen.
B EU-typkontroll. Ett anmält organ undersöker den tekniska konstruktionen av produkten och kontrollerar och intygar att produkten uppfyller de tillämpliga kraven.
C Överensstämmelse med typ baserad på intern tillverkningskontroll och i vissa fall vid produktkontroll av avgasutsläpp utförd av ett anmält organ. Tillverkaren säkerställer och försäkrar att produkterna överensstämmer med den typ som beskrivs i EU-typintyget och att de uppfyller tillämpliga krav
C1 Överensstämmelse med typ baserad på intern tillverkningskontroll och produktprovning övervakad av ett anmält organ. Tillverkaren säkerställer och försäkrar på eget ansvar att produkterna överensstämmer med den typ som beskrivs i EU-typintyget och att de uppfyller tillämpliga krav.
D Överensstämmelse med typ baserad på kvalitetssäkring av produktionen. Ett anmält organ övervakar och godkänner kvalitetssystemet för tillverkning,  produktkontroll och produktprovning. Tillverkaren säkerställer och försäkrar på eget ansvar att produkterna överensstämmer med den typ som beskrivs i EU-typintyget och att de uppfyller tillämpliga krav.
E Överensstämmelse med typ baserad på kvalitetssäkring av produkter. Ett anmält organ övervakar och godkänner kvalitetssystemet för produktkontroll och produktprovning. Tillverkaren säkerställer och försäkrar på eget ansvar att produkterna överensstämmer med den typ som beskrivs i EU-typintyget och att de uppfyller de tillämpliga kraven.
F Överensstämmelse med typ baserad på produktverifiering. Ett anmält organ kontrollerar att produkterna överensstämmer med EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven. Tillverkaren säkerställer och försäkrar på eget ansvar att produkter som genomgått kontroll överensstämmer med den typ som beskrivs i EU-typintyget och att de uppfyller de tillämpliga kraven.
G Överensstämmelse baserad på kontroll av enskilda produkter. Ett anmält organ utför eller låter utföra kontroller för att kontrollera att produkten uppfyller de tillämpliga kraven. Tillverkaren säkerställer och försäkrar på eget ansvar att produkter som genomgått kontroll uppfyller de tillämpliga kraven.
H Överensstämmelse baserad på fullständig kvalitetssäkring. Ett anmält organ övervakar och godkänner kvalitetssystemet för konstruktion, tillverkning samt för slutlig produktkontroll och produktprovning. Tillverkaren säkerställer och försäkrar på eget ansvar att produkterna uppfyller de tillämpliga kraven.
PCA Överensstämmelse på grundval av bedömning av färdigbyggd produkt. Den som släpper ut produkten på marknaden eller tar den i bruk anlitar ett anmält organ för att undersöka, prova, bedöma och utföra beräkningar och göra andra bedömningar av produkten för att kontrollera att den uppfyller de tillämpliga kraven. Denna person ska fullgöra vissa administrativa skyldigheter och på eget ansvar säkerställa och försäkra att produkten är förenlig med de tillämpliga kraven.

Anmält organ

I vissa av modulerna föreskrivs att ett anmält organ (eng Notified body) ska medverka i certifieringsproceduren. Ett anmält organ är en oberoende provningsinstans utsedd av en av EU:s medlemsstater.

Att använda ett anmält organ ska garantera att uppdraget utförs opartiskt, korrekt, grundat på gemensamma regler och kriterier samt med samma kompetensnivå. Det finns för närvarande inga svenska företag som är anmälda organ, men flera utländska företag har kontor i Sverige. Se en lista över Anmälda organ på Kommissionens webbplats.

Ett anmält organ är ett affärsdrivande företag och har ingen juridisk befogenhet att besluta om vad som krävs eller vem som får göra vad, detta är förbehållet de marknadskontrollerande myndigheterna. Transportstyrelsen har rätt att granska och underkänna arbete som är utfört av de anmälda organen.

Tänk på att även om man använder sig av ett anmält organ är det ändå ALLTID tillverkaren som är ansvarig för att båten uppfyller kraven. För din säkerhet – använd kända organ med kontor i Sverige och var noggrann när kontrakt skrivs. Om anmält organ används – se till att få ut all den dokumentation som ligger till grund för bedömningen av överensstämmelse med krav och regler.

Slutdokument som det anmälda organet ska utfärda vid olika kontrollförfaranden

A -
A1 Rapport om överensstämmelse
B+C EU-typintyg
B+C1 EU-typintyg
B+D EU-typintyg
B+E EU-typintyg
B+F EU-typintyg
G Intyg om överensstämmelse
H Godkännande av kvalitetssystem med fortlöpande uppföljning

Vid kontrollförfarandet PCA, d v s bedömning av färdigbyggd produkt ska det anmälda organet utfärda ett intyg och en tillhörande rapport om överensstämmelse

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!