Behörigheter

Här hittar du som är eller vill bli sjöman information om de olika behörigheterna och certifikaten.

Nya regler för behörigheter i inre fart

Transportstyrelsen har slutfört ett uppdrag med syfte att ge ökade möjligheter för sjömän inom skärgårdstrafiken att tillgodoräkna sig tillräcklig behörighets­givande tjänstgöring och ge ökade möjligheter för rederierna att bemanna sina fartyg. Uppdraget har resulterat i föreskriftsändringar vilka kommer att träda ikraft den 1 januari 2018 för att kunna tillämpas inför sommarsäsongen 2018.

Läs mer om de nya reglerna.

Behörigheter och certifikat enligt STCW Manila

För att få fortsätta med din tjänstgöring efter 31 december 2016 ska dina behörigheter och certifikat m.m. vara utfärdade i enlighet med STCW Manila. Du kan enkelt ta reda på om de är det genom att kontrollera om de är utskrivna på ett blått papper. Äldre behörighetsbevis och certifikat är utskrivna på ett gult papper.

Läs mer om hur STCW Manila påverkar dig i din tjänstgöring och vad du behöver göra för att få de nya blå behörighetsbevisen och certifikaten.

Det snabbaste och smidigaste sättet att ansöka om en behörighet eller ett certifikat är att logga in till e-tjänsten Mina sidor.

Logga in på Mina sidor för sjömän  

För mer information som handlar om själva ansökningsförfarandet, se vanliga frågor och svar för sjömän om ansökan.

Behörighet

Det viktigt att du har en giltig behörighet och att du har den med dig i original när du tjänstgör ombord. Avsaknad av behörighet kan få stora konsekvenser då det ofta resulterar i att fartyget tvingas ligga stilla till dess att en ny behörig besättningsman har kommit ombord.

När det gäller svensk inre fart medger Transportstyrelsen att det plastkort som kan beställas av Transportstyrelsen kan ersätta originalbeviset, men innehavaren måste tidigare ha hämtat ut sitt behörighetsbevis i original. Plastkortet är endast giltigt tillsammans med fotolegitimation.

En behörighet är enbart giltig för tjänstgöring på det egna landets fartyg, det vill säga Sverige får bara utfärda behörigheter som är giltiga på svenska fartyg.

En "internationell behörighet" får inte finnas. Hur du gör om du vill  arbeta på ett utländskt fartyg kan du läsa om i Behörighetsguiden.

Behörighet, ett exempel:

Du som har en behörighet har rätt att mönstra i en viss befattning, t.ex. som lättmatros, styrman eller fartygsingenjör.

Specialbehörigheter och certifikat

För att inneha en befattning ombord är det oftast inte tillräckligt att inneha en behörighet som visar att man är behörig som däcks- eller maskinrumspersonal.

Beroende på fartygstyp, vilken last fartyget har och vilken livräddningsutrustning som finns ombord, ställs dessutom krav att du har specialbehörighet och/eller certifikat.

Det är inte ovanligt att vissa besättningsmän, beroende på ansvar och arbetsuppgifter, måste har 4-5 olika behörigheter/certifikat för att vara behöriga.

Specialbehörighet, ett exempel:

På vissa typer av fartyg med en viss last krävs att seniorbefälet, utöver den grundläggande behörigheten, även innehar en specialbehörighet för den aktuella lasten, för att få mönstra ombord

Certifikat, ett exempel:

Den som, utöver sin befattning, tilldelas ett särskilt ansvar över en viss funktion ombord, ska vara certifierad. Till exempel krävs det att den som ska ansvara för sjukvården innehar ett certifikat som visar att han eller hon är utbildad för uppgiften.

Ett certifikat är alltså ett bevis på att är utbildad och godkänd att ansvara för en särskild uppgift (funktion) ombord.

Behörigheter regleras av STCW

STCW står för "International convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers" och är en internationell konvention för utbildning och vilotider för sjömän. 

Varje besättningsman som tjänstgör i en däcks- eller maskinbefattning måste enligt STCW-konventionen ha en giltig behörighet som visar att han/hon är behörig för sin befattning.

För att få en behörighet eller ett certifikat ska, måste du uppfylla den lägstanivå som beskrivs i STCW-konventionen, både när det gäller teori och praktik. På så sätt garanteras att varje sjöman har fått en likvärdig utbildning och praktik, oavsett var i världen behörigheten är utfärdad.

Förlorad behörighet, specialbehörighet eller certifikat

Logga in på Mina sidor för sjömän och ansökt om ersättning för förkommen handling.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!