Maritime Assistance Service (MAS)

Enligt FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organization) är kuststater skyldiga att etablera en funktion för Maritime Assistance Service (MAS) för att hantera händelser på fartyg som är i svårigheter och där miljöskada är överhängande eller redan inträffat, men där någon fara för människoliv inte föreligger.

Även inom EU har direktiv och rutiner utarbetats som en följd av fartygsolyckor som ERICA och PRESTIGE vad gäller samarbete mellan myndigheter och räddningstjänster. 

Följande gäller för Maritime Assistance Service, MAS, i Sverige

  1. Transportstyrelsen är huvudansvarig
  2. Kustbevakningen ansvarar för miljöräddningstjänsten till sjöss
  3. JRCC (sjö- och flygräddningscentralen vid Sjöfartsverket) är kontaktpunkt (Point of Contact) mellan fartyg och land inom den svenska sjöräddningsregionen (SRR)  

MAS hanteras fysiskt vid sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) i Göteborg där ett särskilt stabsrum för ändamålet finns etablerat. MAS-arbetet bedrivs i nära samarbete mellan främst Transportstyrelsen, Kustbevakningen och Sjöfartsverket, men även polis, kommunal räddningstjänst och lokala myndigheter kan ingå. 

Ett MAS-larm kan komma myndigheterna tillkänna genom bland annat radioanrop eller telefonsamtal, där begäran om assistans görs. Dessutom kan ett sjöräddningsfall övergå till MAS då det inte längre föreligger någon fara för människoliv. 

Huvuduppgifterna för en MAS-funktion är att den ska kunna

  1. ta emot rapporter från fartyg i behov av assistans
  2. övervaka situationen som fartyget befinner sig i
  3. fungera som en kontaktpunkt mellan fartyget och landmyndigheterna
  4. fungera som en kontaktpunkt mellan samverkande parter till sjöss och kuststaten.  

Språket som normalt används vid en MAS-operation i Sverige är svenska eller engelska. 

Kontaktuppgifter MAS Sverige 

Kontaktpunkt: JRCC

(Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral) (24/7)
Anropssignal: Sweden Rescue
VHF kanal som passas: 16
Telefon: 010-492 76 50 

Tjänsteman i beredskap (TiB) på Transportstyrelsen (24/7)

TiB larmas via SOS Alarm AB
Telefon 0771-80 09 00 

Kustbevakningen (24/7)

Ledningscentral Sydväst
Telefon: 031-727 91 00

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!