Frågor och svar om sjöolyckor

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om rapportering och utredning av sjöolyckor.

Kontakta oss gärna om du vill ställa ytterligare frågor eller har synpunkter.

Vanliga frågor och svar

Börja med att markera ett ifyllnadsfält med muspekaren. Fyll i fältet. Flytta sedan mellan ifyllnadsfälten med hjälp av Tab-tangenten (framåt) och Shift+Tab-tangenten (bakåt). Du kan också använda muspekaren.

Rapport om sjöolycka

Använd muspekaren när du fyller i "kryssrutorna". Blanketten består av fler än en sida. På dessa kan du "bläddra" till nästa sida - eller till en föregående sida. Du kan bläddra med hjälp av muspekaren i rullningslisten. När blanketten är ifylld måste du skriva ut den på vanligt sätt.

Anmälan om passagerares dödsfall

Rapport om sjöolycka

Report on accident at sea

Den engelska versionen av rapportformuläret är inte ifyllningsbar.

Report on accident at sea

Blanketterna skickas till:

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping eller
sjoutredning@transportstyrelsen.se

Blanketten Anmälan om sjöförklaring skickas till: se blankettens anvisningar.

Det är Statens Haverikommission (SHK) som utreder olyckor och tillbud inom den civila sjöfarten för handels-, fiske- och statsfartyg. Transportstyrelsen är säkerhets- och tillståndsmyndighet och vår roll i SHK:s utredningar är att bistå med expertkunskap inom dessa områden.

De lagar som styr utredningar av olyckor, finns att läsa på SHK:s hemsida. 

Uppgifter som förekommer i våra ärenden och rapporter är normalt offentliga. I vissa fall kan dock uppgifterna sekretessbeläggas.

Handlingar och uppgifter som begärs ut föregås alltid av en sekretess­prövning. Nedan kan du läsa mer om vilka uppgifter som kan bli föremål för sekretess. 

Till skydd för den som rapporterar till Transportstyrelsen gäller sekretess enligt 29 kap 11 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Det innebär att vi har möjlighet att hemlighålla uppgifter i en rapport, om ett avslöjande skulle kunna medföra olägenheter för personen som rapporterat eller för någon närstående till personen. Det kan till exempel handla om att den som rapporterat riskerar att utsättas för trakasserier eller annan oförmånlig behandling från befälhavaren eller sin arbetsgivare. Sådan sekretess gäller inte bara för uppgifter i rapporter, utan i all tillsyn som Transportstyrelsen utför enligt 5 kap fartygssäkerhetslagen, alltså även vid exempelvis inspektioner och besiktningar. Uppge gärna om du har sådana skäl när du rapporterar till Transportstyrelsen. Det kan då beaktas i sekretessprövningen, om någon begär att få ta del av uppgifterna.

Hos Transportstyrelsen gäller också sekretess enligt 17 kap 4 b § OSL. Det handlar då om uppgifter som vi får in genom rapporter om sjöolyckor och tillbud till sjöss och som vidarebefordras till Statens haverikommission. Sekretessen syftar till att främja bedrivandet av de undersökningar som görs av Statens haverikommission enligt lagen om undersökning av olyckor (LUO). För uppgifter om personer som före­kommer i sådana undersökningar gäller som utgångspunkt sekretess enligt 29 kap 12 a § OSL.

Transportstyrelsen kan även besluta om sekretess enligt 29 kap 13 § OSL. Det rör sig då om situationer där två fartyg har kolliderat med varandra och bara det ena fartyget har haft t.ex. sjöförklaring. På begäran av fartygets befälhavare eller redare har Transportstyrelsen då möjlighet att besluta att sekretess ska gälla fram tills motsvarande uppgifter om det andra fartyget har blivit tillgängliga, dock som längst fem år.

Det kan även förekomma s.k. tillsynssekretess enligt 30 kap 23 § OSL till skydd för bland annat enskildas affärs- eller driftsförhållanden eller andra ekonomiska eller personliga förhållanden.

En sjöförklaring, enligt sjölagens 18 kapitel paragraferna 6-19, är ett vittnesupptag som inom Sverige hålls av en tingsrätt och utomlands av ett svenskt konsulat. Förhandlingen leds av en domare eller en konsul som biträds av två experter. De som har upplysningar till aktuell händelse utfrågas av domare/konsul och bisittare, men också av rederi och försäkringsrepresentanter samt utredare från Transportstyrelsen.

Domstolsförhandlingen utmynnar i ett sjöförklaringsprotokoll. Vid en sjöförklaring avkunnas ingen dom.

Enligt sjölagens 18 kapitel, paragraferna 1-5 ska all väsentlig information om vad som händer ombord i ett fartyg dokumenteras. Detta görs i dagböcker som ska hållas tillgängliga för redare, lastägare, försäkringsgivare eller annan vars rätt kan vara beroende av den införda informationen.

Dagböckerna ska sparas av fartygets redare i tre år.

Till Transportstyrelsen rapporteras cirka 220 olyckor och tillbud inom yrkessjöfarten varje år. Samtliga statistikbehandlas och händelsen och dess orsaker beskrivs i klartext.

Samtliga händelser vidarebefordras till Statens haverikommission för bedömning om de ska utredas eller inte. De som benämns mycket allvarliga ska utredas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!