Skyddade havsområden

Ospar-kommissionen har beslutat om att skydda åtta havsområden på internationellt vatten i Nordostatlanten med avseende på ekosystemen och den biologiska mångfalden i dessa områden.

Som part till Ospar-konventionen har Sverige skyldighet att informera svensk sjöfartsnäring om dessa områden.

Åtta skyddade havsområden på internationellt vatten i Nordostatlanten

Marina skyddsområden

Över hela världen finns områden som skyddats på  för sina natur- eller kulturhistoriska värden, så kallade MPA (Marine Protected Areas). FN-organet UNEP-WCMC har sammanställt information om skyddade områden och var de finns. Inom Ospar har Sverige varit med och beslutat om att inrätta MPA på internationellt vatten i Nordostatlanten. Du kan läsa mer om skyddade områden i Nordostatlanten på Ospars webbplats och mer om Östersjön på Helcoms webbplats.

Särskilt känsliga havsområden

Inom ett PSSA kan specifika åtgärder vidtas, till exempel genom trafikstyrning - att sjöfarten bör undvika ett område för att det är svårnavigerat eller för att det är särskilt känsligt. Andra åtgärder kan vara striktare tillämpning av krav på utsläpp och krav på utrustning eller införande av Vessel Traffic Services (VTS). Totalt finns fjorton PSSA och tre av dessa återfinns i norra Europa: Östersjön, Vadehavet och Västeuropeiska vattnen. 

Specialområden

Det finns även ett flertal specialområden som är beslutade enligt MARPOL-konventionen. Östersjön och Nordsjön är utpekade som kontrollområde för luftutsläpp av svavel från fartyg (SECA). Östersjön är vidare specialområde gällande olja, toalettavfall och fast avfall vilket innebär att strängare utsläppskrav gäller för dessa avfallsslag inom området. IMO har dessutom beslutat om ett förbud för utsläpp av toalettavfall från kryssningsfartyg inom Östersjöns specialområde som gäller från 2016.

Skyddade områden på internationellt vatten

Ospar-kommissionen antog under 2010-2012 beslut om att skydda sju havsområden på internationellt vatten. Ett beslut om ett ytterligare skyddade område i internationella vatten antog 2021 och uppdaterades 2023.

Besluten baseras bland annat på Ospars rekommendation 2003/3. FN: s generalförsamling har också uppmanat stater att stärka insatser för skydd av havsmiljön och undersöka möjligheten att etablera havsskyddsområden (resolution A/RES/63/111 of February 2009). Beslut som fattas i Ospar är juridiskt bindande för kontraktsparterna vilket innebär att det ska införlivas i svensk lag eller annat sätt som säkerställer dess verkställande. Följande havsskyddsområden har det hitintills fattats beslut om i Ospar:

  1. Milne Seamount Complex, beslut 2010/1
  2. Charlie Gibbs South, beslut 2010/2
  3. Altair Seamount High Seas, beslut 2010/3
  4. Antialtair Seamount High Seas, beslut 2010/4
  5. Josephine Seamont High Seas, beslut 2010/5
  6. Mid-Atlantic Ridge North of the Azores High Seas, beslut 2010/6
  7. Charlie-Gibbs North High Seas, beslut 2012/1
  8. North Atlantic Current and Evlanov sea basin, beslut 2021/1 

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!