Luft- och bränslekvalitet

Transporstyrelsens arbete med luftkvalitet omfattar framförallt regelutveckling och internationell förhandling om åtgärder för att minska utsläppen av luftföroreningar från sjöfart.

På dessa sidor hittar du texter kring svaveloxider (SOx), kväveoxider (NOx), flyktiga organiska föreningar (VOC), köldmedia (t.ex. ozonförtunnande ämnen) och utsläpp från förbränning av fartygsgenererat avfall ombord på fartyg. Vi på Transporstyrelsen arbetar även med regelutveckling gällande utsläpp av växthusgaser från sjöfart, texter kring detta hittar du under fliken klimat och energi.

Utsläppskontrollområde (Emission Control Area, ECA) är ett område till sjöss där man beslutat om obligatoriska metoder för att minska fartygsgenererade luftutsläpp från NOx, SOx eller partiklar. Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen är redan idag svavelkontrollområden (SECA), vilket bidrar till minskade utsläpp av svavel från sjöfarten. Utsläppskontrollområde för både svavel, kväve och partiklar finns i Nordamerika och Karibien. 

Andra exempel på åtgärder är kraven på att fartyg ska ha en handlingsplan för hantering av flyktiga organiska föreningar och att användningen av köldmedia ska rapporteras till Transportstyrelsen årligen.

De mesta av regelverken förhandlas internationellt. När beslut om regelverk har fattats internationellt så införlivas dessa oftast i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg TSFS 2010:96.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!