Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentationen ska bland annat innehålla information om hur grundläggande krav för CE-märkning uppfyllts. Tillverkaren ska ta fram den tekniska dokumentationen och den ska bevaras i tio år.

Du som tillverkare ska ta fram en teknisk dokumentation som på ett överskådligt och tydligt sätt beskriver båten eller vattenskoterns:

 • konstruktion, tillverkning och funktion.
 • uppfyllnad av grundläggande CE-märkningskrav.

Dessutom ska testresultat, beräkningar och beskrivningar enligt standarderna bifogas den tekniska dokumentationen.

Detaljerad beskrivning av den tekniska dokumentationens innehåll

Beskrivning av konstruktion tillverkning och funktion:

 • en allmän beskrivning av produkten,
 • ritningar, systemritningar och tillhörande beskrivningar för ritningarna,
 • en analys och bedömning av riskerna med produkten,
 • resultaten av konstruktionsberäkningar, provningar och undersökningar,
 • beräkningar eller provningsrapporter avseende stabilitet, fribord och flytegenskaper.

Beskrivning av uppfyllnad av CE-märkningskraven och standarder:

 • en förteckning över de grundläggande krav som är tillämpliga för produkten,
 • en förteckning över de harmoniserade standarder som tillämpats,
 • beskrivningar av lösningar som valts för att uppfylla de grundläggande kraven när harmoniserade standarder inte har tillämpats,
 • provningsrapporter som visar att produkten uppfyller de grundläggande kraven för avgasutsläpp och buller,
 • förutom ovan ska alla andra relevanta uppgifter om hur tillverkaren säkerställt att produkten uppfyller de grundläggande kraven vara med i dokumentationen.

Bevara den tekniska dokumentationen i tio år

För varje produkt ska tillverkaren bevara den tekniska dokumentationen som legat till grund för certifieringen i minst 10 år efter det att tillverkningen upphört.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!