TSFS 2021:122
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler)

Dessa föreskrifter innehåller tekniska egenskapskrav för byggnadsverken vägar, gator, gång- och cykelbanor, tunnelbanor och spårvägar samt anordningar till dessa. De ska tillämpas av byggherren, väghållaren och spårinnehavaren vid projektering och utförande av byggnadsverken. Kraven ska, med normalt underhåll, antas vara uppfyllda under en ekonomiskt rimlig livslängd. Föreskrifterna gäller vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring, i enlighet med 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2021:122

I kraft 2022-02-01. PDF 513 kB

Ändringar

TSFS 2022:25

I kraft 2022-06-01. PDF 144 kB.

Ändr. 5 kap. 41 §; allmänna råd.

TSFS 2024:41

I kraft 2024-06-11. PDF 171 kB.

Ändr. allmänna råd till 7 kap. 1 §.