SJÖFS 2001:12 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg

Ändringar

TSFS 2023:16

I kraft 2023-05-01. PDF 111 kB.

Upph. SJÖFS 2001:12.