TSFS 2021:6
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om verksamhet med vissa segelflygplan och vissa motordrivna segelflygplan

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid icke-kommersiell och kommersiell verksamhet med sådana segelflygplan och motordrivna segelflygplan som omfattas av punkterna 1 a–c och e i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förord¬ningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91. Föreskrifterna ska även tillämpas vid icke-kommersiell och kommersiell specialiserad segelflygverksamhet med sådana segelflygplan och motordrivna segelflygplan som anges i första stycket. Vid flygning utomlands ska föreskrifterna tillämpas vid flygning med svenskregistrerade segelflygplan och motordrivna segelflygplan, om inte annat är fastställt eller motsägs av gällande rätt i den aktuella staten.

Grundform

TSFS 2021:6

I kraft 2021-03-01. PDF 164 kB