TSFS 2013:12
Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis

Dessa föreskrifter ska tillämpas för 1. certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis som utfärdas av Transportstyrelsen och som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, senast ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 6/2013 2. certifikat och behörigheter för segelflygare och ballongflygare som utfärdas av Transportstyrelsen och som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 290/2012 men där nationella bestämmelser fortfarande gäller med grund i artikel 12, och 3. auktorisationer för språkkontrollanter och den som utför test för radiotelefonibehörighet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2013:12

I kraft 2013-04-08. PDF 94 kB

Ändringar

TSFS 2018:16

I kraft 2018-04-08. PDF 245 kB.

Upph. 19 §; ändr. 2, 11, 13, 16–18, 20–22, 27, 28, 33, 35 och 36 §§; ny 8 a §.

TSFS 2020:74

I kraft 2020-12-08. PDF 143 kB.

Upph. 30, 31 och 33 §§; utgår rubr. närmast före 30 §; ändr. 1, 3, 18, 21, 22, 32, 34 och 36 §§; fem nya paragrafer, 29 a–d och 36 a §§ och nya rubr. närmast före 29 a–d och 32 §§.

TSFS 2021:23

I kraft 2021-04-09. PDF 174 kB.

Ändr. 2, 3, 18, 29 a och 29 d §§.