VVFS 2007:490 Vägverkets föreskrifter om teknisk identifiering av fordon

Författningen upphävd 2023-02-01 genom TSFS 2022:68

Ändringar

TSFS 2019:62

I kraft 2019-07-01. PDF 99 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §.

TSFS 2021:18

I kraft 2021-10-01. PDF 133 kB.

Ändr. 1 kap. 2 och 3 §§, 2 kap. 3-7 §§ samt 3 kap. 9-11 och 14 §§.