TSFS 2021:103
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om icke-kommersiell verksamhet med vissa flygplan och vissa helikoptrar

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid icke-kommersiell verksamhet med sådana flygplan och helikoptrar som är undantagna från gemensamma europeiska bestämmelser enligt artikel 2.8 a och b samt punkterna 1 a–e och g i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91. Föreskrifterna ska även tillämpas vid icke-kommersiell specialiserad flygverksamhet med sådana flygplan och helikoptrar som anges i första stycket, om deras maximala startmassa (MTOM) är lika med eller understiger 5 700 kg för flygplan och 3 175 kg för helikopter. Föreskrifterna ska inte tillämpas för sådana tyngdpunktsstyrda flygplan som omfattas av punkt 1 e eller för gyroplan som omfattas av punkt 1 f i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139.

Grundform

TSFS 2021:103

I kraft 2021-12-15. PDF 170 kB