TSFS 2017:82
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utnämning av leverantörer av flygtrafikledningstjänst (ATS)

Dessa föreskrifter ska tillämpas av leverantörer av flygtrafikledningstjänst vid ansökan om utnämning till leverantör av flygtrafikledningstjänst med ensamrätt i särskilda luftrumsblock i anslutning till en flygplats. Föreskrifterna ska även tillämpas av leverantörer av flygtrafikledningstjänst som redan har en sådan utnämning. Föreskrifterna kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet.

Grundform

TSFS 2017:82

I kraft 2017-11-01. PDF 295 kB