TSFS 2010:106
Transportstyrelsens föreskrifter om undantag för fordon importerade för eget bruk och fordon som utgör flyttsak eller som har förvärvats från utlandet genom arv eller testamente

Dessa föreskrifter innehåller särskilda undantag från bestämmelserna avseende dels fordons beskaffenhet och utrustning i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar, dels avgasrening i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:106

I kraft 2010-07-01. PDF 82 kB

Ändringar

TSFS 2011:41

I kraft 2011-05-01. PDF 44 kB.

Upph. kap. 5 och 6 §§; rubriken närmast före 2 kap. 5 § utgår; ändr. 1 kap. 1 § och 3 kap. 6 §; nya 2 kap. 3 a och 4 a §§.

TSFS 2013:65

I kraft 2013-12-01. PDF 69 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 3, 3 a och 4 a §§, 3 kap. 3, 5 och 6 §§ samt rubrikerna närmast före 2 kap. 3 §, 3 kap. 3 § och 3 kap. 5 §.

TSFS 2016:27

I kraft 2016-07-01. PDF 258 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 3 a §§, 3 kap. 1, 3 och 5 §§ samt rubrikerna närmast före 2 kap. 3 § och närmast före 3 kap. 3 §.

TSFS 2016:53

I kraft 2016-07-15. PDF 233 kB.

Ändr. 3 a §.

TSFS 2017:59

I kraft 2017-05-26. PDF 244 kB.

Ändr. 2 kap. 3 a § samt 3 kap. 3 och 5 §§; ny 1 kap. 3 §.

TSFS 2021:15

I kraft 2021-10-01. PDF 129 kB.

Upph. 2 kap. 4 och 4 a §§, 3 kap. 4 och 6 §§; rubrikerna närmast före 2 kap. 4 § och 3 kap. 4 § utgår; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 3 § samt 3 kap. 2 §.