TSFS 2010:174
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast

Författningen upphävd 2024-05-01 genom TSFS 2024:10

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om lastsäkring och lasthantering för - Fartyg som är sysselsatta med lasttransporter - Last i lastbärare som är avsedd för sjötransport - Terminaler i Sverige som anlöps av bulkfartyg - Fartyg med en bruttodräktighet av minst 20, med undantag för bestämmelserna om transport av spannmål, vilka gäller alla fartyg oavsett storlek - Svenska fartyg oavsett resa och utländska fartyg som befinner sig i Sveriges sjöterritorium

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:174

I kraft 2011-01-01. PDF 5488 kB

Ändringar

TSFS 2013:99

I kraft 2014-01-01. PDF 9924 kB.

Ändr. 1 kap. 2, 4, 7 och 10 §§ samt 3 kap. 10 § samt bilaga 1–4, 6 och 8; allmänna råd.

TSFS 2014:119

I kraft 2014-12-16. PDF 37 kB.

Ändr. 1 kap. 1, 2 och 9 §§ samt 2 kap. 1 §.

TSFS 2016:52

I kraft 2016-07-01. PDF 477 kB.

Ändr. 1 kap. 2–5 §§ samt bilaga 1.

TSFS 2016:92

I kraft 2016-09-18. PDF 240 kB.

Ändr. 1 kap. 17 §.

TSFS 2017:50

I kraft 2017-06-01. PDF 250 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 2 §§; ny 1 kap. 1 a och 1 b §§.

TSFS 2018:79

I kraft 2018-10-07. PDF 144 kB.

Ändr. 1 kap. 2 och 9 §§ samt 2 kap. 1 §.

TSFS 2018:89

I kraft 2018-11-15. PDF 1375 kB.

Ändr. 1 kap. 2, 3, 7, 10, 12 och 13 §§, 2 kap. 1, 2, 4 och 5 §§, bilaga 2, 3, 9 och 10 samt rubriken närmast före 1 kap. 6 § och 2 kap; ny 6 kap. och 2 kap. 5 a §; allmänna råd.

TSFS 2023:53

I kraft 2023-12-01. PDF 183 kB.

Ändr. 3 kap. 10 §, 4 kap. 1 §, bilaga 1, bilaga 15 och bilaga 20.