TSFS 2009:2
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillsyn inom sjöfartsområdet

Författningen upphävd 2018-05-01 genom TSFS 2018:27

Syftet med dessa föreskrifter är att fastställa vilken tillsyn fartyg, redare, utrustning, erkända organisationer, hamnar, hamnanläggningar, säkerhetsanordningar för sjöfart samt containrar ska genomgå i de fall Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och i de fall tillsynsaktiviteter har delegerats till erkänd organisation, behörigt organ eller behörig person.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:2

I kraft 2009-03-01. PDF 448 kB

Ändringar

TSFS 2009:109

I kraft 2010-01-01. PDF 129 kB.

Ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 4 och 20 §§, 3 kap. 12–15 §§, 4 kap. 4 §, 7 kap. 14 §, 8 kap. 1–4 och 7 §§ samt 10 kap. 2 §.

TSFS 2010:14

I kraft 2010-04-01. PDF 102 kB.

Ändr. 3 kap. 12 och 14 §§.

TSFS 2010:99

I kraft 2010-07-01. PDF 134 kB.

Ändr. 2 kap. 22 §.

TSFS 2010:104

I kraft 2010-07-01. PDF 118 kB.

Beslut om allmänna råd.

TSFS 2010:178

I kraft 2011-01-01. PDF 240 kB.

9 kap. 8 och 9 §§ betecknas 9 kap. 9 och 10 §§; ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 5, 22, 37 och 42 §§, 7 kap. 5 §, 9 kap. 2 och 4–7 §§ samt bilaga 1 och 2; ny 9 kap. 8 §.

TSFS 2011:3

I kraft 2011-04-01. PDF 104 kB.

Ändr. 3 kap. 12 och 14 §§.

TSFS 2011:49

I kraft 2011-06-17. PDF 444 kB.

Ändr. 1 kap. 4, 9, 10 och 13 §§, 2 kap. 4, 11, 19, 28, 35 och 52 §§, 3 kap. 12 och 14 §§, 7 kap. 9 och 12 §§, 8 kap. 4 § samt det allmänna rådet till 2 kap. 51 §; ny 2 kap. 11 a §.

TSFS 2013:66

I kraft 2013-08-20. PDF 93 kB.

Ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 38, 46, 50 och 53 §§ samt 3 kap. 1 och 18 §§; nya 2 kap. 32 a–32 j §§, 2 kap. 54–56 §§, 6 kap. 4 § och 9 kap. 4 a–4 c §§, bilaga 3 och 4 samt nya rubriker närmast före 2 kap. 32 a, 32 c–32 e, 32 h, 32 j och 54–56 §§.

TSFS 2013:93

I kraft 2014-01-01. PDF 104 kB.

Ändr. 1 kap. 4 § och 8 kap 4 §.

TSFS 2014:3

I kraft 2014-03-01. PDF 32 kB.

Ändr. 3 kap. 12 §.

TSFS 2014:14

I kraft 2014-04-01. PDF 65 kB.

Ändr. 1 kap. 4 §, 7 kap. 10 § och rubriken närmast före 7 kap. 10 §.

TSFS 2014:114

I kraft 2014-12-16. PDF 75 kB.

Ändr. 1 kap. 4 och 13 §§, 2 kap. 6 och 51 §§; ny 7 kap. 16 § och rubrik närmast före 7 kap. 16 §.

TSFS 2014:138

I kraft 2015-01-01. PDF 32 kB.

Ändr. 1 kap. 4 § och 7 kap. 7 §.

TSFS 2015:21

I kraft 2015-06-01. PDF 72 kB.

Ändr. 1 kap. 4 §, 9 kap. 6 och 8 §§ samt bilaga 2.

TSFS 2015:47

I kraft 2016-01-01. PDF 19 kB.

Ändr. 1 kap. 13 §.

TSFS 2015:68

I kraft 2016-01-01. PDF 65 kB.

Ändr. 1 kap. 4 § och 8 kap 4 §.

TSFS 2016:84

I kraft 2016-09-18. PDF 293 kB.

Ändr. 1 kap. 4 och 12 §§ .

TSFS 2016:127

I kraft 2017-01-01. PDF 26 kB.

Upph. 1 kap. 13 § och rubriken närmast före 1 kap. 13 §.

TSFS 2017:5

I kraft 2017-02-20. PDF 283 kB.

Ändr. bilaga 3 och 4.

TSFS 2017:45

I kraft 2017-06-01. PDF 243 kB.

Ändr. 1 kap. 4 §; ny 1 kap. 1 a–1 c §§ och rubriken närmast före 1 kap. 1 a §.

Rättelser

TSFS 2010:178

PDF 86 kB.

Detta rättelseblad ersätter sidan 8. Rättelsen avser att årtalet i ikraftträdandebestämmelsen har ändrats till 2011.