SJÖFS 2000:21 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om sjukvård och apotek på fartyg

Författningen upphävd 2021-12-01 genom TSFS 2021:81

Ändringar

TSFS 2014:106

I kraft 2014-12-16. PDF 29 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 2 §§.

TSFS 2017:36

I kraft 2017-06-01. PDF 249 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 2 §§; ny 1 kap. 1 a §.

TSFS 2018:68

I kraft 2018-10-07. PDF 129 kB.

Ändr. 1 kap. 2 §.

TSFS 2021:81

I kraft 2021-12-01. PDF 113 kB.

Upph. SJÖFS 2000:21.