SJÖFS 2004:16 Sjöfartsverkets föreskrifter om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar m.m.

Ändringar

TSFS 2010:187

I kraft 2011-01-01. PDF 95 kB.

Upph. 7 kap. 1 och 2 §§; rubrikerna närmast före 7 kap. 1 och 2 §§ utgår; ny lydelse av rubriken närmast före 7 kap.

TSFS 2016:8

I kraft 2016-03-01. PDF 60 kB.

Upph. SJÖFS 2004:16.