LFS 2007:22
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om upplåtelse av luftfartyg

Författningen upphävd 2016-08-25 genom TSFS 2016:63

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid tillståndspliktig upplåtelse av luftfartyg. Föreskrifterna skall inte tillämpas av operatörer som har drifttillstånd enligt JAR-OPS.

Grundform

LFS 2007:22

I kraft 2007-09-01. PDF 59 kB

Ändringar

TSFS 2016:63

I kraft 2016-08-25. PDF 145 kB.

Upph. LFS 2007:22.