LFS 2007:21
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om tankning av luftfartyg

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid all tankning av luftfartyg, oavsett på vilken plats tankningen sker, vid luftfart som utövas 1. med svenskregistrerade luftfartyg, och 2. med utlandsregistrerade luftfartyg som används av svenska tillståndsinnehavare. Föreskrifterna ska inte tillämpas av operatörer som har drifttillstånd enligt JAR-OPS.

Grundform

LFS 2007:21

I kraft 2007-09-01. PDF 50 kB

Ändringar

TSFS 2016:62

I kraft 2016-08-25. PDF 150 kB.

Ändr. 1 §.