TSFS 2012:85
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om underhåll, reparation och modifiering av flygmateriel

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utförande av underhåll, reparation och modifiering av svenskregistrerade luftfartyg som omfattas av Bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfarts-säkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG. Dessa föreskrifter får i fråga om 5 § tillämpas på alla svenskregistrerade luftfartyg. Dessa föreskrifter ska inte tillämpas på obemannade luftfartyg och amatörbyggda luftfartyg.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:85

I kraft 2012-08-01. PDF 119 kB

Ändringar

TSFS 2014:36

I kraft 2014-07-01. PDF 30 kB.

Ändr. 6–6 b, 26 och 27 §§.

TSFS 2016:42

I kraft 2016-07-01. PDF 314 kB.

Ändr. 1-5, 11 och 12 §§.