SJÖFS 1992:13 Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter för sjötrafiken i Hamburgsund

Ändringar

TSFS 2016:123

I kraft 2017-02-01. PDF 147 kB.

Upph. SJÖFS 1992:13.