TSFS 2014:35
Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av organisationer för underhåll av flygmateriel

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utfärdande av tillstånd till organisationer som utför underhåll, reparation och modifiering av civila luftfartyg som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008. Föreskrifterna ska även tillämpas när organisationen utövar verksamhet enligt utfärdat tillstånd.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2014:35

I kraft 2014-07-01. PDF 48 kB

Ändringar

TSFS 2020:70

I kraft 2020-12-01. PDF 152 kB.

Utgår rubr. närmast före 3 §; ändr. 1–12, 14–16, 19–22, 26 §§ och bilagan; ny rubrik närmast före 3 §.