TSFS 2011:107
Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet vad gäller säkerhet i järnvägstunnlar

Författningen upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:132

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för delsystemen ”Infrastruktur”, ”Energi”, ”Markbaserad trafikstyrning och signalering”, ”Fordonsbaserad trafikstyrning och signalering”, ”Rullande materiel – Lok och passagerarfordon”, ”Rullande materiel för höghastighetståg” samt ”Drift och trafikledning” vad gäller säkerhet i järnvägstunnlar för konventionella tåg och höghastighetståg.

Grundform

TSFS 2011:107

I kraft 2012-02-01. PDF 59 kB

Ändringar

TSFS 2014:132

I kraft 2015-01-01. PDF 18 kB.

Upph. TSFS 2011:107.