TSFS 2010:141
Transportstyrelsens föreskrifter om färd med bred odelbar last

Författningen upphävd 2023-09-01 genom TSFS 2023:36

Dessa föreskrifter innehåller villkor för förande på vägar som inte är enskilda av fordon som transporterar bred odelbar last trots att den bredd som anges i 4 kap. 15 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) överskrids. Föreskrifterna är inte tillämpliga om färden kräver undantag från 4 kap. 12, 13 eller 17 §§ trafikförordningen (1998:1276) eller från föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap. 17 b § trafikförordningen.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:141

I kraft 2010-10-01. PDF 118 kB

Ändringar

TSFS 2012:107

I kraft 2012-11-01. PDF 67 kB.

Ändr. 3 kap. 4 § och bilaga 1.