LFS 2005:43
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om Bestämmelser för Civil Luftfart - Certifikatbestämmelser (BCL-C) 10.2

Författningen upphävd 2016-07-01 genom TSFS 2016:40

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid godkännande av organisationer för underhållsutbildning och examination som specificeras i bilaga III, Del-66, till förordning (EG) nr 2042/2003.

Grundform

LFS 2005:43

I kraft 2005-11-18. PDF 43 kB